Wypełnij formularz pozwu o zapłatę do e-Sądu, załącz kopie dokumentów i wnieś opłatę sądową.

Nie musisz obawiać się poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku niewypłacalności pozwanego, ponieważ brakujące koszty zastępstwa procesowego adwokata pobierane są bezpośrednio od dłużnika.

 •  
  KROK 1
  Wypełniasz formularz pozwu
  do e-Sądu.
 •  
 •  
  KROK 2
  Prawnik edytuje pozew o zapłatę
  i wnosi go do e-Sądu.
 •  
 •  
  KROK 3
  E-sąd rozpatruje pozew o zapłatę
  i wydaje nakaz zapłaty.
 •  
 •  
  KROK 4
  Komornik egzekwuje
  Twoje pieniądze od dłużnika.

Chcesz przypomnieć dłużnikowi o zaległej płatności?

Wypełnij formularz wezwania do zapłaty. Gotowy druk wezwania do zapłaty przyślemy Ci za darmo drogą elektroniczną. W razie braku płatności od dłużnika, jednym kliknięciem przekształcisz wezwanie do zapłaty w pozew sądowy, który zostanie przekazany do adwokata lub radcy prawnego.

Opinie Opinie klientów

  
    Paweł
    Michał
    Bujko
Radca prawny
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
(Nr wpisu: OL-1333)
Szczerze polecam współpracę z p. Bujko ze względu na jego rzetelność, skuteczność i profesjonalizm.
Klient od 29 kwietnia 2015
 
Radca prawny
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
(Nr wpisu: Bd-1089)
Z wielką przyjemnością składam słowa podziękowania za wspaniałą współpracę z Panią Beatą Żurek. Jest to osoba, która wie, jak powinna wyglądać praca pełnomocnika osoby zagubionej w zawiłościach prawa jaką ja jestem. Pani Beata reprezentuje swoją pracą najlepsze cechy swojego zawodu, zapewniając mi poczucie współpracy z kimś, kto doskonale zna się na swoim fachu i potrafi doradzić, znaleźć rozwiązanie w tak trudnej sprawie jaką moja była. Dziękując jeszcze raz, chciałbym sobie życzyć zawsze trafiać na tak inteligentną i oddaną sprawie osobę.
Klient od 23 października 2018
Łączna kwota należności dochodzonych przez e-Sąd i inne sądy cywilne:
96 789 233,06 PLN
Łączna ilość spraw prowadzonych przez e-Sąd i inne sądy cywilne:
14264
Aktualności Aktualności

Wezwanie do zapłaty z odsetkami. Darmowy generator i wzór

Prezentujemy instrukcję wypełnienia generatora ostarecznych, przedsądowych wezwań do zapłaty Kreator wezwania do zapłaty. Generator automatycznie sumuje kwoty roszczeń i nalicza odsetki od następniego dnia roboczego po termninie płatności do dnia wygenerowania wezwania. Wezwanie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przed złożeniem pozwu do sądu powszechnego,  w tym e-Sądu. Generator uwzględnia wszystkie  trzy rodzaje odsetek: 

<meta charset="utf-8">

 • odsetki ustawowe za opóźnienie - należy je wybrać, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą i nie zostały spełnione warunki pozostałych rodzajów odsetek;

 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - należy je wybrać, gdy dłużnik i wierzyciel są przedsiębiorcami i dług dotyczy działalności gospodarczej;

 • odsetki umowne według podanej stopy - należy je wybrać, gdy w umowie dłużnik i wierzyciel zapisali wysokość odsetek;

Wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane automatycznie i przesłane na adres e-mail wierzyciela. Wezwanie poinformuje dłużnika o dokładnej wysokości długu wraz z należnymi odsetkami na dzień jego wygenerowania oraz o dokumentach, z których dług wynika. W przypadku zaległości w zapłacie faktury można doliczać dłużnikowi również zryczałtowaną kwotę rekompensaty za dochodzenie należności. Rekompensata stanowi równowartość 40 euro,70 euro lub 100 euro w zależności od wysokości długu zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wymienienie dodatkowych należności oprócz kwoty głównej może skłonić dłużnika do szybkiej zapłaty, aby kwota zaległości nie rosła.

Wzwanie zawiera numer rachunku bankowego wierzyciela oraz termin 7 dni na zapłatę.

Wsłanie wezwania do zapłaty do dłużnika jest konieczne przed złożeniem do sądu pozwu o zapłatę. Wezwanie można wysłać e-maliem lub listem poleconym. Wezwanie stanowi próbę polubownego rozwiązania sporu wymaganą przepisami prawa. Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w terminie 7 dni lub nie odbierze wezwania, to można wezwanie przekształcić w pozew o zapłatę wybierając przycisk "Przekaż do windykacji sądowej". Dowód wysłania wezwania do zapłaty należy wymienić w pozwie. Adwokat/radca prawny poprowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne z wykorzystaniem naszego serwisu.   

Teraz wyjaśnimy jak poprawnie wygenerować wezwanie do zapłaty z odsetkami. Wejdz do generatora wezwań do zapłaty. Następnie wypełnij sześć prostych kroków zgodnie z poniższą instrukcją:

KROK 1 - Wprowadź dane dłużnika

Jeżeli znasz numer NIP dłużnika, to wpisz go w polu “NIP” używając samych cyfr bez spacji, a następnie wybierz przycisk “Pobierz dane z bazy GUS”. Rodzaj dłużnika i jego dane adresowe zostaną automatycznie pobrane z oficjalnego rejestru i wpisane do formularza. 

Jeżeli nie znasz numeru NIP dłużnika, to możesz go znaleźć w oficjalnych rejestrach. Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to wybierz link Baza CEIDG  a następnie w wyszukiwarce wpisz imię i nazwisko dłużnika lub nazwę jego firmy. Jeżeli dłużnik to osoba prawna lub jednostka organizacyjna, to wybierz link Baza adresowa Krajowego Rejestru Sądowego a następnie w wyszukiwarce wpisz jego nazwę.

Jeżeli nie znalazłeś numeru NIP dłużnika w oficjalnych rejestrach, to wybierz rodzaj dłużnika spośród:

 • Osoba fizyczna” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to osoba nie prowadząca firmy lub jeżeli dług nie dotyczy jego firmy;

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to osoba prowadząca firmę i dług dotyczy jego firmy;

 • Osoba prawna” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.), stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, gmina lub inny podmiot posiadający zdolność prawną;

 • Jednostka organizacyjna” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to spółka jawna (sp. j.), spółka partnerska (sp.p.), spółka komandytowa (sp.k.) lub spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna i nie znasz jego numeru NIP, to wpisz ostatni znany Ci adres pod którym dłużnik odbierał korespondencję. Jeżeli wiesz, że dłużnik wyprowadził się z ostatniego adresu, ale znasz adres zameldowania dłużnika, to wpisz adres zameldowania.

Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to sprawdź czy nie podał innego adresu do korespondencji w oficjalnym rejestrze CEIDG podanym wyżej, a następnie w wyszukiwarce wpisz NIP dłużnika. Jeżeli w oficjalnym rejestrze dłużnik podał inny adres do korespondencji, to wpisz ten adres w wezwaniu do zapłaty. 

W polu “E-mail dłużnika” wpisz adres e-mail dłużnika podany przez niego do kontaktu w umowie lub w oficjalnym rejestrze KRS lub CEIDG. W polu “Numer telefonu dłużnika” wpisz numer telefonu pod którym się z nim kontaktowałeś.

KROK 2 - Podaj dowody na istnienie długu

Jeżeli dług wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, to wybierz rodzaj dowodu “Faktura”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz jej numer. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę jej wystawienia. 

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, ale podpisałeś umowę z dłużnikiem, to wybierz rodzaj dowodu “Umowa”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz rodzaj umowy np. umowa pożyczki, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa polisy, umowa o roboty budowlane itp. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę zawarcia umowy. 

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi i nie zawarłeś umowy z dłużnikiem, to wybierz rodzaj dowodu “Inny dowód”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz rodzaj dokumentu potwierdzającego dług np. rachunek, kosztorys, protokół zdawczo-odbiorczy,  protokół szkody, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, mail lub SMS z obietnicą spłaty. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę powstania dokumentu.

Jeżeli dysponujesz więcej niż jednym dowodem, to wybierz przycisk “Dodaj kolejny dowód” i każdy dowód opisz oddzielnie.

KROK 3 - Określ roszczenia wobec dłużników i przyporządkuj do nich dowody

W polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę używając samych cyfr bez spacji i bez określenia waluty. Grosze od złotówek oddziel przecinkiem lub kropką. Nie ma możliwości wpisania innej waluty niż złotówki.

W polu “Data wymagalności” wybierz  termin płatności w kalendarzu, który się otworzy. 

Jeżeli domagasz się odsetek, to wybierz rodzaj odsetek spośród:

 • Ustawowe za opóźnienie” - wybierz ten rodzaj, chyba że zostały spełnione warunki jednego z poniższych rodzajów odsetek; Obecnie wynoszą 6,5% w skali roku. 

 • Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych” - wybierz ten rodzaj, jeżeli zarówno Ty jak i dłużnik jesteście przedsiębiorcami, a dług dotyczy niezapłaconej faktury; Obecnie wynoszą 11,5% w skali roku. System ma zapisane wcześniejsze wartości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych w transakcjach handlowych i terminy ich obowiązywania, zatem wygenerowana kwota odsetek będzie zgodna z przepisami prawa. 

 • Umowne o podanej stopie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie” - wybierz ten rodzaj, jeżeli zawarłeś umowę z dłużnikiem, w której zapisano wysokość odsetek umownych. Następnie w polu “Sposób naliczania odsetek” wpisz za pomocą samych cyfr stopę procentową w skali roku np.:  dla odsetek wynoszących 10% w skali roku wpisz 10. System automatycznie obliczy ich wysokość.

Jeżeli dług wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę z faktury brutto. W polu “Data wymagalności” wpisz termin jej płatności. Jeżeli dysponujesz więcej niż jedną fakturą, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i kwotę z każdej  faktury wpisz oddzielnie. Zawsze należy podawać kwotę brutto nawet mimo skorzystania z ulgi za złe długi, gdyż w razie odzyskania należności będzie trzeba zapłacić wynikające z faktury podatki.

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, ale zawarłeś umowę z dłużnikiem, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę z umowy. W polu “Data wymagalności” wpisz termin płatności z umowy. Jeżeli umowa przewiduje więcej niż jedną płatność, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i każdą  płatność wpisz oddzielnie.

Jeżeli dług nie wynika z faktury ani z umowy z dłużnikiem, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę, którą według Ciebie dłużnik powinien zapłacić. W polu “Data wymagalności” wpisz datę, w której według Ciebie powstał obowiązek zapłaty. Jeżeli domagasz się od dłużnika więcej niż jednej płatności, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i każdą płatność wpisz oddzielnie.

System automatycznie zsumuje wszystkie kwoty roszczeń wraz z odsetkami, tak aby dłużnik wiedział ile ma zapłacić w momencie otrzymania wezwania do zapłaty.

KROK 4 - Opisz okoliczności powstania długu

W polu “Uzasadnienie” możesz wpisać dodatkową wiadomość przeznaczoną dla dłużnika, która znajdzie się na końcu wezwania do zapłaty. Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi i nie zawarłeś umowy z dłużnikiem, to warto napisać dłużnikowi wiadomość, w której wyjaśnisz dlaczego domagasz się od niego zapłaty. Jeżeli nie chcesz umieszczać w wezwaniu wiadomości dla dłużnika, to pozostaw to pole puste.

Dodatkową wiadomość dłużnikowi możesz napisać według poniższych wzorów:

 • jeżeli dług wynika z wystawionej faktury, to napisz np. “Faktura nr … z dnia … dotyczy następującej usługi / dzieła / towaru: … wykonanej / dostarczonego w dniu … . Faktura została odebrana osobiście....  w dniu … / została wysłana w dniu … listem /  / wiadomością email” (skasuj niepotrzebne).

 • jeżeli dług wynika z zawartej umowy, to napisz np.  “Umowa z dnia … dotyczy pożyczki następującej kwoty: … zł / pracy na następującym stanowisku: … / wykonania następującej usługi: … / wykonania następującego dzieła: … / najmu następującej rzeczy: … / sprzedaży następującej rzeczy: … / wypłaty kwoty ubezpieczenia za następujące zdarzenie: … / wykonania następujących robót budowlanych: … (skasuj niepotrzebne). Termin zapłaty zgodnie z umową upłynął w dniu …”.

 • jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi czy z umowy z dłużnikiem, to napisz np. “Obowiązek zapłaty wynika ze sporządzonego w dniu … rachunku wystawionego za następującą rzecz: … / kosztorysu obejmującego następujące koszty: … / protokołu zdawczo - odbiorczego następującej rzeczy: … / protokołu następującej szkody: … / oświadczenia o następującym zdarzeniu drogowym: … / oświadczenia o uznaniu następującego długu: …” (skasuj niepotrzebne). 

KROK 5 - Podaj swoje dane lub dane wierzyciela, którego reprezentujesz

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub reprezentujesz inny podmiot, to wpisz numer NIP swój lub reprezentowanego podmiotu w polu “NIP”. Użyj samych cyfr bez spacji, a następnie wybierz przycisk “Pobierz dane z bazy GUS”. Rodzaj wierzyciela i Twoje dane adresowe zostaną automatycznie pobrane z oficjalnego rejestru i wpisane do formularza. 

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie reprezentujesz innego podmiotu, to wpisz swój adres, na który dłużnik będzie mógł wysyłać korespondencję.

W polu “Numer telefonu do kontaktu dla dłużnika” wpisz swój numer telefonu, na który dłużnik może dzwonić np. w celu negocjowania terminu zapłaty lub rozłożenia długu na raty. 

KROK 6 - Zatwierdź poprawność informacji podanych w formularzu

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, to wybierz przycisk “Edytuj”. Następnie zapoznaj się z Regulaminem i Klauzulą informacyjną i zaakceptuj je. 

Po zatwierdzeniu formularza wezwanie do zapłaty w formie pliku PDF bezpłatnie wyślemy na Twój e-mail. Udostępnione wezwanie do zapłaty wyślij do dłużnika e-mailem lub listem poleconym.

Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty lub go nie odbierze, to zleć windykację sądową na koszt dłużnika. W tym celu zaloguj się do serwisu i na stronie wezwania do zapłaty wybierz przycisk “Przekaż do windykacji sądowej” w prawym górnym rogu ekranu. Adwokat/radca prawny poprowadzi sprawę przed e-sądem (sądem elektronicznym), sądami zwyczajnymi i komornikiem.  Sąd w korzystnym wyroku zobowiąże dłużnika do zwrotu poniesionych kosztów i zapłaty pełnomocnikowi należnego wynagrodzenia. Poszczególne etapy windykacji sądowej opisuje Regulamin Sądu Internetowego i umowa z pełnomcnikiem (wzór umowy znajduje się na końcu regulaminu).

Życzymy wypłacalnych dłużników :)

 Opracowali:

Robert Ginalski

Krzysztof Bandurski

Krzysztof Boufał

Koronawirus a postępowania sądowe i przedawnienie roszczeń

Obecnie kiedy ograniczamy nasze kontakty osobiste, w tym zostały odwołane w większości terminy rozpraw sądowych, należy postawić sobie pytanie czy zostaliśmy pozbawieni możliwości dochodzenia naszych roszczeń w tym na drodze sądowej oraz co z ewentualnym przedawnieniem naszych roszczeń?


W dobie preferowania kontaktów on-line oraz pracy w tym trybie, rozwiązaniem staje się znane już od lat elektroniczne postępowania sądowe (E-sąd). W szczególności dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez platformę Sądu Internetowego możemy bez wychodzenia z domu skorzystać z obsługi on-line przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata) i złożyć pozew w sądzie. Całe postępowanie obędzie się elektronicznie. Pełnomocnik będzie Państwa reprezentował w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Lublinie (E-sądem), wnosząc pozew na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza. Ponadto operator udostępnia Państwu serwis sadinternetowy.pl i wszystkie jego funkcjonalności, które zapewniają możliwość szybkiego i łatwego zakładania nowych spraw, monitorowania postępów w ich rozpoznaniu przez E-sąd oraz komunikacji z pełnomocnikiem.

Powyższe rozwiązanie może okazać się o tyle istotne w obecnej dobie, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy - wynikająca z epidemii koronawirusanie powoduje co do zasady zatrzymania biegu terminów przedawnienia naszych roszczeń.

Przepisy przewidują przerwanie biegu przedawnienia roszczeń w następujących przypadkach:
 

1) poprzez dokonanie każdej czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu zgodnie z art. 121 kodeksu cywilnego:

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;

2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;

3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkód.

Zgodnie z orzecznictwem siłą wyższą są tylko zdarzenia zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o "przemożnej" mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było żadnej obrony. W ten sposób kwalifikuje się m.in. akty władzy (vis imperii), które mogą przybrać postać zarówno aktów normatywnych, jak i rozstrzygnięć indywidualnych (decyzje administracyjne, orzeczenia sądu) czy też działań faktycznych. Jet to stan faktycznej niemożności efektywnego dochodzenia swych praw na drodze prawnej wywołany m.in. uwarunkowaniami politycznymi o powszechnym zasięgu oddziaływania jest porównywalny ze stanem siły wyższej (zawieszenia wymiaru sprawiedliwości), uniemożliwiającym uprawnionemu dochodzenie swych roszczeń przed sądem lub innym właściwym organem (tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn.. akt I CSK 195/17; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2017 r. sygn. akt V CSK 642/16).

Zgodnie z doktryną oraz orzecznictwem, nie wystarczy zatem samo zaistnienie okoliczności utrudniających ogólnie dokonanie czynności, ale muszą to być okoliczności bezpośrednio wpływające na zainteresowanego. Wobec powyższego sam fakt zaistnienia epidemii koronawirusa na terenie Polski nie będzie automatycznie przerywał biegu przedawnienia wszelkich roszczeń. Brak jest przesłanek do przyjęcia w obecnej sytuacji przerwania automatycznego biegu przedawnienia choćby z uwagi na fakt iż biura podawcze sądów działają, poczta również funkcjonuje i funkcjonuje również E-sąd czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny obejmujący swoją właściwością sądową terytorium Rzeczypospolitej w całości, właściwy do postępowań cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.  Co do zasady można więc podejmować czynności zmierzające do przerwania biegu przedawnienia przed Sądem.

W obecnej sytuacji jedynie stwierdzenie u danej osoby fizycznej zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarządzenie w stosunku do niej kwarantanny – czyli czynności faktycznie uniemożliwiających jej działanie – mogłoby spowodować zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Okoliczności te jednakże należy następnie udowodnić przed sądem, wnosząc, co do zasady przedawnione roszczenie. Na uwagę zasługuje fakt iż sama obawa o możliwość zachorowania nie będzie okolicznością przerywającą bieg przedawnienia.

Skuteczność postępowania przed E-sądem zależy od zgromadzenia i rzetelnego opisania dokumentów potwierdzających żądanie pozwu oraz od przekonującego uzasadnienia. Ponadto od pozwu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego sąd pobiera opłatę w wysokości ¼ opłaty od pozwu zwykłego.

Co do zasady dla uzyskania nakazu zapłaty wystarcza dobrze uzasadniony pozew, w którym powołano wystawioną dłużnikowi fakturę oraz załączono i opisano wszystkie ważne dokumenty w sprawie, w tym korespondencji prowadzonej z dłużnikiem, wskazaniem osób które były świadkami wykonania z naszej strony usługi czy pracy. Powyższe pozbawi dłużnika argumentów, których ten mógłby użyć w ewentualnym sprzeciwie od nakazu zapłaty. Szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć od wybranego przez Państwa pełnomocnika. Jeśli założycie sprawę bez jego wskazania - zostanie on Państwu przydzielony. Służą oni Państwu pomocą oraz sporządzają w Państwa imieniu profesjonalne pozwy w trosce o zabezpieczenia Państwa interesów.

Radca prawny Aneta Bernat

Pozwy o zapłatę do sądu elektronicznego wnosi skuteczny zespół adwokatów i radców prawnych z całej Polski. Prowadzą oni również sprawę w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika i przekazaniu jej do sądu według właściwości miejscowej. Po wydaniu i uprawomocnieniu się nakazu zapłaty pełnomocnicy składają wnioski egzekucyjne do skutecznych, sprawdzonych komorników i nadzorują przebieg postępowania egzekucyjnego.