Cennik

OPŁATA SĄDOWA OD POZWU W POSTĘPOWANIU PRZEZ INTERNET

Opłata sądowa od pozwu przez Internet jest cztery razy mniejsza niż opłata w tradycyjnym postępowaniu pisemnym. Opłatę musisz zapłacić składając pozew. W korzystnym orzeczeniu e-Sąd powinien zobowiązać dłużnika do zwrotu opłaty. Dzięki temu możesz odzyskać ją w całości od dłużnika.

Wysokość opłaty sądowej wynika z przepisów ustawy i zależy od wysokości dochodzonej wierzytelności bez odsetek. Adwokat/radca prawny nie wystawia faktury za opłatę. Sprawdź poniżej w którym przedziale mieści się Twoja wierzytelność.

WYSOKOŚĆ WIERZYTELNOŚCI BRUTTO

WYSOKOŚĆ OPŁATY SĄDOWEJ BRUTTO

jeżeli wierzytelność nie przekracza 1500 zł

to opłata wynosi 30 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 1500 zł

ale nie przekracza 4000 zł

to opłata wynosi  50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 4000 zł

ale nie przekracza 7500 zł

to opłata wynosi  100 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 7500 zł

ale nie przekracza 10 000 zł

to opłata wynosi  125 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 10 000 zł

ale nie przekracza 15 000 zł

to opłata wynosi  188 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 15 000 zł

ale nie przekracza 20 000 zł

to opłata wynosi  250 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 20 000 zł

to opłata wynosi 1,25% od wysokości wierzytelności

 

ZALICZKA NA WYNAGRODZENIE W POSTĘPOWANIU PRZEZ INTERNET

Wynagrodzenie  adwokata/radcy prawnego jest przerzucane na dłużnika i rozliczane z dołu. Składając pozew musisz zapłacić jedynie zaliczkę na poczet wynagrodzenia, nie większą niż 300 zł. W  korzystnym orzeczeniu e-Sąd powinien zobowiązać dłużnika do zwrotu zaliczki. Dzięki temu możesz odzyskać ją w całości od dłużnika. 

Wysokość wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Wysokość zaliczki zależy od wysokości  dochodzonej wierzytelności bez odsetek. Adwokat/radca prawny wystawia fakturę za zaliczkę. Sprawdź poniżej w którym przedziale mieści się Twoja wierzytelność.

WYSOKOŚĆ WIERZYTELNOŚCI BRUTTO

WYSOKOŚĆ ZALICZKI BRUTTO

jeżeli wierzytelność nie przekracza 500 zł

to zaliczka wynosi 60 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 500 zł

ale nie przekracza 1500 zł

to zaliczka wynosi 180 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 1500 zł

to zaliczka wynosi 300 zł

 

WYNAGRODZENIE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM (KOMORNICZYM)

Wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego za postępowanie egzekucyjne (komornicze) nie musisz płacić składając pozew. Wynagrodzenie musisz zapłacić dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu, przed skierowaniem sprawy do komornika. Komornik będzie egzekwował od dłużnika zwrot wynagrodzenia. Dzięki temu możesz odzyskać je w całości od dłużnika.

Wysokość wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i zależy od wysokości dochodzonej wierzytelności bez odsetek. Adwokat/radca prawny wystawia fakturę za wynagrodzenie. Sprawdź poniżej w którym przedziale mieści się Twoja wierzytelność.

WYSOKOŚĆ WIERZYTELNOŚCI BRUTTO

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA BRUTTO

jeżeli wierzytelność nie przekracza 500 zł

to wynagrodzenie wynosi 22,50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 500 zł

ale nie przekracza 1500 zł

to wynagrodzenie wynosi 67,50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 1500 zł

ale nie przekracza 5000 zł

to wynagrodzenie wynosi 225 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 5000 zł

ale nie przekracza 10 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 450 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 10 000 zł

ale nie przekracza 50 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 900 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 50 000 zł

ale nie przekracza 200 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 1350 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 200 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 2700 zł

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POŚREDNICTWA SADINTERNETOWY.PL?

Co otrzymuję? Jakie są moje korzyści?
Internetowy formularz pozwu o zapłatę, możliwość załączania dowodów, bieżąca pomoc. Internetowy formularz pozwu oraz system pomocy, w tym konsultacje z prawnikiem,
pomogą Ci szybko i wygodnie przygotować pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny
zredaguje pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny dopilnuje żeby składany do e-Sądu pozew o zapłatę 
był kompletny i poprawny.
Bieżące informacje o kolejnych etapach postępowania. O każdej zmianie etapu sprawy jesteś  natychmiast informowany wiadomością e-mail, a jej aktualny status zawsze możesz sprawdzić po zalogowaniu się.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego
sprawy przed e-Sądem i sądem właściwym.
Adwokat/radca prawny będzie reprezentował Cię przed e-Sądem oraz przed sądem właściwym
(w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty, lub skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym).
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego sprawy w postępowaniu egzekucyjnym. Adwokat/radca prawny ustala z Tobą składniki majątku dłużnika, które mogą być przedmiotem egzekucji, oraz sporządza i składa wniosek egzekucyjny do komornika.
Zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności na internetowej Giełdzie Wierzytelności. Dzięki wystawieniu na sprzedaż wierzytelności dłużnika, potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu, masz szansę odzyskania należnej kwoty nawet w przypadku bezskutecznej egzekucji.
KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK DODATKOWEJ OPŁATY?
Za co płacę? Ile płacę? Dlaczego płacę? Czy opłata podlega zwrotowi?
Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika. Około 100-150 zł za zapytanie do ZUS, Urzędu Skarbowego, ksiąg wieczystych, ewidencji pojazdów mechanicznych oraz koszty korespondencji. Jest to określana przez komornika obowiązkowa opłata za poszukiwanie majątku dłużnika. TAK, opłata doliczana jest do kwoty egzekwowanej od dłużnika.
Nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata/radcy prawnego na rozprawie (po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym). Wysokość opłaty jest ustalana z adwokatem/radcą prawnym i zależy od miejsca rozprawy, czasu jej trwania i stopnia skomplikowania sprawy. Adwokat/radca prawny musi mieć zapewnione wynagrodzenie za nieobowiązkowe, stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za świadczone usługi.
Wypowiedziałeś pełnomocnictwo, wycofałeś pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, złożyłeś wniosek o umorzenie lub zawieszenie postępowania. Wysokość opłaty jest równa stawce minimalnej za czynności adwokata/radcy prawnego wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych (Dziennik Ustaw z 2016 r., pozycja nr 1667 i 1668). Adwokat/radca prawny został pozbawiony szans na uzyskanie od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory korzystałeś bez ponoszenia opłaty z góry. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za świadczone usługi.
Zrezygnowałeś ze składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zawarłeś z dłużnikiem ugodę lub udzieliłeś pełnomocnictwa innemu adwokatowi/radcy prawnemu.
Naruszyłeś postanowienia umowy zawartej z adwokatem/radcą prawnym i spowodowałeś istotne negatywne skutki dla sprawy sądowej.
Sąd oddalił powództwo lub umorzył postępowanie z przyczyn niezawinionych przez adwokata/radcę prawnego.