Cennik

OPŁATA SĄDOWA W E-SĄDZIE W ELETRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM (EPU)

Wysokość opłaty sądowej wynika z przepisów Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i zależy od wysokości dochodzonej wierzytelności bez wliczania odsetek. Sprawdź poniżej w którym przedziale mieści się Twoja wierzytelność. Wysokość opłaty sądowej odczytaj w tym samym wersie po prawej stronie. 

Opłatę sądową od pozwu należy wnieść na rachunek adwokata/radcy prawnego, który poprowadzi sprawę w twoim imieniu. W korzystnym orzeczeniu  e-Sąd zobowiąże dłużnika do zwrotu opłaty sądowej. Dzięki temu możesz odzyskać opłatę w całości od dłużnika.

WYSOKOŚĆ WIERZYTELNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY SĄDOWEJ

jeżeli wierzytelność nie przekracza 1500 zł

to opłata wynosi 30 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 1500 zł

ale nie przekracza 4000 zł

to opłata wynosi  50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 4000 zł

ale nie przekracza 7500 zł

to opłata wynosi  100 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 7500 zł

ale nie przekracza 10 000 zł

to opłata wynosi  125 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 10 000 zł

ale nie przekracza 15 000 zł

to opłata wynosi  187,50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 15 000 zł

ale nie przekracza 20 000 zł

to opłata wynosi  250 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 20 000 zł

to opłata wynosi 1,25% od wysokości wierzytelności

 

ZALICZKA NA WYNAGRODZENIE ADWOKATA/RADCY PRAWNEGO W POSTĘPOWANIU PRZEZ INTERNET

Wynagrodzenie  adwokata/radcy prawnego ponad kwotę 300 zł jest rozliczane z dołu i nie musisz go płacić składając pozew. Wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie/radców prawnych i zależy od wysokości  wierzytelności. Sprawdź poniżej w którym przedziale mieści się Twoja wierzytelność. Wysokość zaliczki na poczet wynagrodzenia odczytaj w tym samym wersie po prawej stronie.

Zaliczkę na poczet wynagrodzenia do kwoty 300 zł musisz zapłacić adwokatowi/radcy prawnemu składając pozew.  W  korzystnym orzeczeniu e-Sąd zobowiąże dłużnika do zwrotu kosztów procesu, w tym zaliczki. Dzięki temu możesz odzyskać zaliczkę w całości od dłużnika. 

WYSOKOŚĆ WIERZYTELNOŚCI

WYSOKOŚĆ ZALICZKI

jeżeli wierzytelność nie przekracza 500 zł

to zaliczka wynosi 60 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 500 zł

ale nie przekracza 1500 zł

to zaliczka wynosi 180 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 1500 zł

to zaliczka wynosi 300 zł

 

WYNAGRODZENIE ADWOKATA/RADCY PRAWNEGO W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego za postępwoanie egzekucyjne nie musisz płacić składając pozew. Wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie/radców prawnych i zależy od wysokości  wierzytelności. Sprawdź poniżej w którym przedziale mieści się Twoja wierzytelność. Wysokość wynagrodzenia odczytaj w tym samym wersie po prawej stronie.

Wynagrodzenie musisz zapłacić adwokatowi/radcy prawnemu dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu i przed skierowaniem sprawy do komornika sądowego. Komornik będzie egzekwował od dłużnika koszty procesu, w tym wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego. Dzięki temu możesz odzyskać wynagrodzenie w całości od dłużnika. 

WYSOKOŚĆ WIERZYTELNOŚCI

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA

jeżeli wierzytelność nie przekracza 500 zł

to wynagrodzenie wynosi 22,50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 500 zł

ale nie przekracza 1500 zł

to wynagrodzenie wynosi 67,50 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 1500 zł

ale nie przekracza 5000 zł

to wynagrodzenie wynosi 225 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 5000 zł

ale nie przekracza 10 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 450 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 10 000 zł

ale nie przekracza 50 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 900 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 50 000 zł

ale nie przekracza 200 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 1350 zł

jeżeli wierzytelność przekracza 200 000 zł

to wynagrodzenie wynosi 2700 zł

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POŚREDNICTWA SADINTERNETOWY.PL?

Co otrzymuję? Jakie są moje korzyści?
Internetowy formularz pozwu o zapłatę, możliwość załączania dowodów, bieżąca pomoc. Internetowy formularz pozwu oraz system pomocy, w tym konsultacje z prawnikiem,
pomogą Ci szybko i wygodnie przygotować pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny
zredaguje pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny dopilnuje żeby składany do e-Sądu pozew o zapłatę 
był kompletny i poprawny.
Bieżące informacje o kolejnych etapach postępowania. O każdej zmianie etapu sprawy jesteś  natychmiast informowany wiadomością e-mail, a jej aktualny status zawsze możesz sprawdzić po zalogowaniu się.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego
sprawy przed e-Sądem i sądem właściwym.
Adwokat/radca prawny będzie reprezentował Cię przed e-Sądem oraz przed sądem właściwym
(w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty, lub skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym) i wnosił pisma.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego sprawy w postępowaniu egzekucyjnym. Adwokat/radca prawny ustala z Tobą składniki majątku dłużnika, które mogą być przedmiotem egzekucji, oraz sporządza i wnosi wniosek egzekucyjny do komornika.
Zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności na interntowej Giełdzie Wierzytelności. Dzięki wystawieniu na sprzedaż wierzytelności dłużnika, potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu, masz szansę odzyskania należnej kwoty nawet w przypadku bezskutecznej egzekucji.
KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK DODATKOWEJ OPŁATY?
Za co płacę? Ile płacę? Dlaczego płacę? Czy opłata podlega zwrotowi?
Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika. Około 100-150 zł za zapytanie do ZUS, Urzędu Skarbowego, ksiąg wieczystych, ewidencji pojazdów mechanicznych oraz koszty korespondecji. Jest to określana przez komornika obowiązkowa opłata za poszukiwanie majątku dłużnika. TAK, opłata doliczana jest do kwoty egzekwowanej od dłużnika.
Nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata/radcy prawnego na rozprawie (po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym). Wysokość opłaty jest ustalana z adwokatem/radcą prawnym i zależy od miejsca rozprawy, czasu jej trwania i stopnia skomplikowania sprawy. Adwokat/radca prawny musi mieć zapewnione wynagrodzenie za nieobowiązkowe, stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za świadczone usługi.
Cofnąłeś pozew o zapłatę, wypowiedziałeś pełnomocnictwo lub wycofałeś ogłoszenie z giełdy wierzytelności. Wysokość opłaty jest równa stawce minimalnej za czynności adwokata/radcy prawnego wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych (Dziennik Ustaw z 2016 r., pozycja nr 1667 i 1668). Adwokat/radca prawny został pozbawiony szans na uzyskanie od dłuznika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory korzystałeś bez ponoszenia opłaty z góry. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za świadczone usługi.
Naruszyłeś postanowienia umowy i z tego powodu adwokat/radca prawny wypowiedział Ci pełnomocnictwo.
Zawarłeś z dłużnikiem ugodę, w której nie uwzględniłeś obowiązku zapłaty wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego.
Sąd oddalił powództwo lub umorzył postępowanie.