pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Cennik

KOSZTY POZWU PRZEZ INTERNET DO E-SĄDU (E-POZWU) PŁATNE Z GÓRY

WYSOKOŚĆ OPŁATY BRUTTO PODSTAWA NALICZENIA OPŁATY ZWROT OPŁATY OD DŁUŻNIKA
330-350 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 4000 zł
400 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 7500 zł
425 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 10.000 zł
488 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 15.000 zł
550 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 20.000 zł
2,75% wierzytelności - jeżeli wierzytelność przekracza 20.000 zł

Na koszty e-pozwu składają się wynagrodzenie adwokata/radcy oraz opłata sądowa. Zlecając sprawę musisz zapłacić je z góry.

Opłata sądowa od e-pozwu jest cztery razy mniejsza niż opłata od zwykłego (pisemnego) pozwu.

Wysokość opłaty sądowej wynika z przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wysokość wynagrodzenia adwokata/radcy mieści się w stawkach wynikających z przepisów rozporządzeń Ministra sprawiedliwości.

W nakazie zapłaty e-Sąd zobowiąże dłużnika do zwrotu całości kosztów.

Jeżeli dłużnik zapłaci zgodnie z nakazem lub komornik wyegzekwuje zapłatę, to otrzymasz zwrot całości kosztów.

Wyjątkiem są sprawy o wierzytelności do 1500 zł, w których e-Sąd zobowiąże dłużnika do zwrotu tylko części kosztów (od 90 do 210 zł).

Zwrot kosztów nastąpi w ramach tej samej sprawy sądowej. Nie musisz rozpoczynać kolejnej sprawy o zwrot kosztów.

KOSZTY EGZEKUCJI (KOMORNIKA) PŁATNE PO PRAWOMOCNYM NAKAZIE/WYROKU SĄDU

WYSOKOŚĆ OPŁATY BRUTTO PODSTAWA NALICZENIA OPŁATY ZWROT OPŁATY OD DŁUŻNIKA
22-67 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 1500 zł
225 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 5000 zł
450 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 10.000 zł
900 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 50.000 zł
1350 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 200.000 zł
2700 zł - jeżeli wierzytelność przekracza 200.000 zł

Na koszty egzekucji składa się wynagrodzenie adwokata/radcy. Prawnik skieruje sprawę do komornika i będzie Cię reprezentował.

Zlecając sprawę nie płacisz kosztów egzekucji. Musisz je zapłacić dopiero po prawomocnym nakazie/wyroku sądu i przed skierowaniem sprawy do komornika.

Wysokość wynagrodzenia jest równa stawkom minimalnym wynikającym z przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Komornik zobowiąże dłużnika do zwrotu całości kosztów egzekucji i zajmie majątek dłużnika aby je przymusowo wyegzekwować.

Jeżeli  komornik wyegzekwuje zapłatę od dłużnika, to otrzymasz zwrot całości kosztów.

Zwrot kosztów nastąpi w ramach tej samej sprawy sądowej. Nie musisz rozpoczynać kolejnej sprawy o zwrot kosztów.

 

 

KOSZTY POZWU NA PIŚMIE DO SĄDU ZWYKŁEGO PŁATNE W RAZIE UMORZENIA SPRAWY PRZEZ E-SĄD

WYSOKOŚĆ OPŁATY BRUTTO PODSTAWA NALICZENIA OPŁATY ZWROT OPŁATY OD DŁUŻNIKA
300-450 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 4000 zł
600 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 7500 zł
675 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 10.000 zł
862 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 15.000 zł
1050 zł - jeżeli wierzytelność nie przekracza 20.000 zł
5,25% wierzytelności - jeżeli wierzytelność przekracza 20.000 zł

Na koszty pozwu pisemnego składają się wynagrodzenie adwokata/radcy oraz opłata sądowa. Prawnik skieruje sprawę do sądu zwykłego jeżeli e-Sąd ją umorzy.

Zlecając sprawę nie płacisz kosztów pozwu pisemnego. Musisz je zapłacić dopiero w razie umorzenia sprawy przez e-Sąd i przed skierowaniem sprawy do sądu zwykłego.

Wysokośc opłaty sądowej wynika z przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wysokość wynagrodzenia mieści się w stawkach wynikających z przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

W korzystnym orzeczeniu sąd zwykły zobowiąże dłużnika do zwrotu całości kosztów pozwu pisemnego.

Jeżeli dłużnik zapłaci zgodnie z orzeczeniem lub komornik wyegzekwuje zapłatę, to otrzymasz zwrot całości kosztów.

Wyjątkiem są sprawy o wierzytelności do 1500 zł, w których sąd zwykły może zobowiązać dłużnika do zwrotu tylko części kosztów.

Zwrot kosztów nastąpi w ramach tej samej sprawy sądowej. Nie musisz rozpoczynać kolejnej sprawy o zwrot kosztów.

 

DODATKOWE OPŁATY MOGĄCE POWSTAĆ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO/KOMORNICZEGO

CZEGO DOTYCZY OPŁATA? ILE WYNOSI OPŁATA? CZY OPŁATY MOŻNA NIE PŁACIĆ? CZY OPŁATĘ MOŻNA ODZYSKAĆ?
Prowizja od sukcesu płatna po odzyskaniu całości lub części wierzytelności. 9% odzyskanej wierzytelności brutto z odsetkami. NIE, prowizję płacisz zawsze po odzyskaniu wierzytelności. NIE, prowizja nie podlega zwrotowi od dłużnika.
Koszt czynności komornika zmierzających do odzyskania wierzytelności. od około 100 zł do około 300 zł. NIE, jeżeli komornik nie otrzyma opłaty, to nie odzyskasz wierzytelności. TAK, można ją zaliczyć do zwracanych kosztów procesu.
Dodatkowe pismo merytoryczne zawierające odpowiedź na stanowisko dłużnika. 300 zł lub więcej, jeżeli uzasadnia to nakład pracy. TAK, możesz zrezygnować z dodatkowego pisma. TAK, można ją zaliczyć do zwracanych kosztów procesu.
Obecność adwokata/radcy na rozprawie przed sądem zwykłym. 300 zł lub więcej, jeżeli uzasadnia to nakład pracy. TAK, możesz zrezygnować z obecności prawnika. NIE, opłata nie nie podlega zwrotowi od dłużnika.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika na szkodę wierzyciela. od 600 zł do 3% wierzytelności brutto. TAK, możesz zrezygnować z zawiadomienia. NIE, opłata nie nie podlega zwrotowi od dłużnika.
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym/restrukturyzacyjnym. od 600 zł do 3% wierzytelności brutto. TAK, możesz zrezygnować ze zgłoszenia. NIE, opłata nie nie podlega zwrotowi od dłużnika.

PODSUMOWANIE KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU SADINTERNETOWY.PL

Co otrzymuję? Jakie są moje korzyści?

 

 

Internetowy formularz pozwu o zapłatę, możliwość załączania dowodów, bieżąca pomoc. Internetowy formularz pozwu oraz system pomocy, w tym konsultacje z prawnikiem,
pomogą Ci szybko i wygodnie przygotować pozew o zapłatę.
 
Adwokat/radca zredaguje pozew o zapłatę. Adwokat/radca dopilnuje żeby składany do e-Sądu pozew o zapłatę 
był kompletny i poprawny.
 
Bieżące informacje o kolejnych etapach postępowania. O każdej zmianie etapu sprawy jesteś  natychmiast informowany wiadomością e-mail, a jej aktualny status zawsze możesz sprawdzić po zalogowaniu się.  
Prowadzenie przez adwokata/radcę sprawy przed e-Sądem i sądem zwykłym. Adwokat/radca będzie reprezentował Cię przed e-Sądem oraz przed sądem zwykłym
(w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty, lub umorzenia postępowania przez e-Sąd).
 
Prowadzenie przez adwokata/radcę sprawy w postępowaniu egzekucyjnym. Adwokat/radca ustala z Tobą składniki majątku dłużnika, które mogą być przedmiotem egzekucji, oraz sporządza i składa wniosek egzekucyjny do komornika.  
Darmowe zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności na internetowej Giełdzie Wierzytelności. Dzięki wystawieniu na sprzedaż wierzytelności dłużnika, potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu, masz szansę odzyskania należnej kwoty nawet w przypadku bezskutecznej egzekucji.