Cennik

DO WNIESIENIA POZWU DO E-SĄDU WYSTARCZY OPŁATA 1,25% DŁUGU
Za co płacę? Ile płacę? Dlaczego płacę? Czy opłata podlega zwrotowi?
Wniesienie pozwu o zapłatę do E-sądu.

Opłata sądowa w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu:

30 zł - w sporach o wartości do 1500 złotych;


50 zł - w sporach o ponad 1500 złotych do 4000 złotych;


100 zł - w sporach o ponad 4000 złotych do 7500 złotych;


125 zł - w sporach o ponad 7500 złotych do 10000 złotych;


187,50 zł - w sporach o ponad 10000 złotych do 15000 złotych;


250 zł - w sporach o ponad 15000 złotych do 20000 złotych.

w sprawach powyżej 20000 zł:  1,25% od wartości przedmiotu sporu

Jest to przewidziana prawem obowiązkowa opłata
na rzecz E-sądu.
TAK, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, dłużnik zobowiązany jest do jej zwrotu.
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POŚREDNICTWA SADINTERNETOWY.PL?
Co otrzymuję? Jakie są moje korzyści?
Internetowy formularz pozwu o zapłatę, możliwość załączania dowodów, bieżąca pomoc. Internetowy formularz pozwu oraz system pomocy, w tym konsultacje z prawnikiem,
pomogą Ci szybko i wygodnie przygotować pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny
zredaguje pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny dopilnuje żeby składany do e-Sądu pozew o zapłatę 
był kompletny i poprawny.
Bieżące informacje o kolejnych etapach postępowania. O każdej zmianie etapu sprawy jesteś  natychmiast informowany wiadomością e-mail, a jej aktualny status zawsze możesz sprawdzić po zalogowaniu się.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego
sprawy przed e-Sądem i sądem właściwym.
Adwokat/radca prawny będzie reprezentował Cię przed e-Sądem oraz przed sądem właściwym
(w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty, lub skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym) i wnosił pisma.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego sprawy w postępowaniu egzekucyjnym. Adwokat/radca prawny ustala z Tobą składniki majątku dłużnika, które mogą być przedmiotem egzekucji, oraz sporządza i wnosi wniosek egzekucyjny do komornika.
Zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności na interntowej Giełdzie Wierzytelności. Dzięki wystawieniu na sprzedaż wierzytelności dłużnika, potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu, masz szansę odzyskania należnej kwoty nawet w przypadku bezskutecznej egzekucji.
KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK DODATKOWEJ OPŁATY?
Za co płacę? Ile płacę? Dlaczego płacę? Czy opłata podlega zwrotowi?
Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika. Około 100-150 zł za zapytanie do ZUS, Urzędu Skarbowego, ksiąg wieczystych, ewidencji pojazdów mechanicznych oraz koszty korespondecji. Jest to określana przez komornika obowiązkowa opłata za poszukiwanie majątku dłużnika. TAK, opłata doliczana jest do kwoty egzekwowanej od dłużnika.
Nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata/radcy prawnego na rozprawie (po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym). Wysokość opłaty jest ustalana z adwokatem/radcą prawnym i zależy od miejsca rozprawy, czasu jej trwania i stopnia skomplikowania sprawy. Adwokat/radca prawny musi mieć zapewnione wynagrodzenie za nieobowiązkowe, stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za świadczone usługi.
Cofnąłeś pozew o zapłatę, wypowiedziałeś pełnomocnictwo lub wycofałeś ogłoszenie z giełdy wierzytelności. Wysokość opłaty jest równa stawce minimalnej za czynności adwokata/radcy prawnego wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych (Dziennik Ustaw z 2016 r., pozycja nr 1667 i 1668). Adwokat/radca prawny został pozbawiony szans na uzyskanie od dłuznika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory korzystałeś bez ponoszenia opłaty z góry. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za świadczone usługi.
Naruszyłeś postanowienia umowy i z tego powodu adwokat/radca prawny wypowiedział Ci pełnomocnictwo.
Zawarłeś z dłużnikiem ugodę, w której nie uwzględniłeś obowiązku zapłaty wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego.
Sąd oddalił powództwo lub umorzył postępowanie.