pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Regulamin

Regulamin obowiązuje od: 25 czerwca 2019 (12:00:00)
§1. DEFINICJE W ramach niniejszego regulaminu nadaje się poniższym terminom następujące znaczenia:
 1. Pełnomocnik – Adwokat lub Radca Prawny wpisany na listę dostępną pod adresem https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/;
 2. E-sąd – Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
 4. Serwis – ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora w domenie sadinternetowy.pl;
 5. Operator – spółka Infernonet sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15–453 Białystok, przy ul. Nowy Świat 14/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361688;
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
 7. Wezwanie do zapłaty - darmowy wygenerowany dokument w Serwisie z podaną kwotą zadłużenia, który Użytkownik może wysłać do nierzetelnego kontrahenta.
§2. REJESTRACJA W SERWISIE
 1. Przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte w tym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora, Pełnomocnika i osoby przez nich upoważnione.
 2. Wraz z akceptacją Regulaminu pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której Operator jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia Pełnomocnikowi wypełnionego formularza pozwu do oceny, czy zachodzą podstawy do wniesienia pozwu do E-sądu lub wniosku egzekucyjnego do komornika;
  2. umożliwienia zawarcia między Użytkownikiem a Pełnomocnikiem umowy o zastępstwo procesowe, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. umożliwienia monitorowania przez Użytkownika postępowania przed sądem lub komornikiem;
  4. umożliwienia wygenerowania bezpłatnego wezwania do zapłaty na podstawie informacji podanych przez Użytkownika.
§3. WYGENEROWANIE WEZWANIA DO ZAPŁATY
 1. Serwis umożliwia wygenerowanie bezpłatnego wezwania do zapłaty i jego pobranie.
 2. Dostęp do niego jest możliwy po zalogowaniu się do Serwisu.
 3. W przypadku braku płatności po wysłaniu wezwania do zapłaty Użytkownik może je przekształcić w wypełniony formularz pozwu o zapłatę uzupełniając lub aktualizując brakujące informacje.
§4. ZAWARCIE UMOWY Z PEŁNOMOCNIKIEM
 1. Umowa o zastępstwo procesowe, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zostaje zawarta między Użytkownikiem a Pełnomocnikiem pod następującymi warunkami zawieszającymi:
  1. Użytkownik wypełni udostępniony w Serwisie formularz pozwu poprzez podanie danych adresowych swoich oraz dłużnika, a także prawdziwych, rzetelnych i kompletnych oświadczeń i dowodów potwierdzających dług;
  2. Użytkownik zapłaci na rachunek bankowy Pełnomocnika opłatę sądową od pozwu w wysokości 1,25% sumy roszczeń wymienionych w formularzu e-pozwu;
  3. Użytkownik podpisze wygenerowane w Serwisie pełnomocnictwo, a następnie załączy skan tego pełnomocnictwa w Serwisie oraz prześle oryginał na adres Pełnomocnika.
 2. Umowa o zastępstwo procesowe zostaje zawarta na odległość w wyniku oferty złożonej przez Pełnomocnika i zaakceptowanej przez Użytkownika, nie wymaga podpisów, a na potwierdzenie jej zawarcia wiadomość e-mail z jej treścią zostaje przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie.
§5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA
 1. Operator nie jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Pełnomocnikiem. Zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań Operatora wobec Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zastępstwo procesowe, w szczególności za niezachowanie przez niego należytej staranności wymaganej od osoby wykonującej zawód adwokata lub radcy prawnego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów.
§6. ZAKRES DOZWOLONEGO KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do wygenerowania wezwania do zapłaty, dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem, a także do opublikowania i przyjęcia oferty sprzedaży wierzytelności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że jego przedstawiciele będą przestrzegali wszystkich zobowiązań zawartych w Regulaminie. Wszelkie formy korzystania z Serwisu przez te osoby będą przez Operatora traktowane jak działania samego Użytkownika.
§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkownika, będą przetwarzane przez Operatora oraz Pełnomocnika w zakresie uzasadnionym prawidłowym wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz umowy o zastępstwo procesowe, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie będzie dokonywane w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu, poprawiania i kontroli treści danych osobowych.
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem służącym do przeglądania sieci z włączoną obsługą języka JavaScript,ramek i stylów CSS.
 4. Użytkownik upoważnia Operatora do udostępnienia osobom trzecim informacji niezbędnych w celu sprzedaży przez Użytkownika wierzytelności na warunkach przez niego określonych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia publicznego na stronie internetowej Serwisu lub w innym trybie udostępnienia danych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015).
 5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z Serwisem, a w szczególności kod źródłowy, elementy graficzne, w tym logo, podstrony Serwisu i ich kompozycja, są chronione na terenie Unii Europejskiej w tym Rzeczypospolitej Polskiej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej. Wszelkie przejawy kopiowania rozwiązań wykorzystanych w Serwisie będą skutkować adekwatnymi krokami prawnymi, w tym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oraz roszczeniami odszkodowawczymi Operatora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania, nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim tajemnic przedsiębiorstwa Operatora, w tym informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych dotyczących Serwisu oraz informacji posiadających wartość gospodarczą, do których Użytkownik uzyskał dostęp korzystając z Serwisu.