pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Regulamin

Regulamin obowiązuje od: 26 października 2016 (12:00:00)

§1. DEFINICJE

W ramach niniejszego regulaminu nadaje się poniższym terminom następujące znaczenia:

 1. Pełnomocnik – osoba posiadająca uprawnienia Adwokata lub Radcy Prawnego i wykonująca jeden z tych zawodów, wpisana na listę adwokatów i radców prawnych dostępną pod adresem https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/;
 2. E-sąd – Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego późniejszymi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
 4. Serwis – ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora w domenie sadinternetowy.pl;
 5. Operator – spółka Infernonet sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15–453 Białystok, przy ul. Nowy Świat 14/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361688;
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna;

§2. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte w tym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Operatora i Pełnomocnika.
 2. Wraz z akceptacją Regulaminu pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której Operator jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia Pełnomocnikowi wypełnionego formularza pozwu o zapłatę do oceny, czy zachodzą podstawy do wniesienia pozwu do E-sądu lub wniosku egzekucyjnego do komornika;
  2. umożliwienia zawarcia między Użytkownikiem a Pełnomocnikiem umowy o zastępstwo procesowe, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. umożliwienia monitorowania przez Użytkownika postępowania przed sądem lub przed komornikiem.

§3. ZAWARCIE UMOWY Z PEŁNOMOCNIKIEM

 1. Umowa o zastępstwo procesowe, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zostaje zawarta między Użytkownikiem a Pełnomocnikiem pod następującymi warunkami zawieszającymi:
  1. Użytkownik wypełnieni udostępniony w Serwisie formularz pozwu o zapłatę poprzez podanie swoich danych adresowych oraz dłużnika, a także prawdziwych, rzetelnych i kompletnych oświadczeń i dowodów potwierdzających dług;
  2. Użytkownik zapłaci na rachunek bankowy Pełnomocnika opłatę sądową od pozwu w wysokości 1,25% żądanej kwoty, oraz opłatę na rzecz eCard S.A. w wysokości 1% opłaty sądowej od pozwu. Opłaty te są zwracane przez dłużnika;
  3. Użytkownik podpisze wygenerowane w Serwisie pełnomocnictwo, a następnie załączy skan tego pełnomocnictwa w Serwisie oraz prześle oryginał na adres Pełnomocnika.
 2. Użytkownik może wskazać Pełnomocnika, z którym chce zawrzeć umowę o zastępstwo procesowe spośród osób wpisanych na listę adwokatów i radców prawnych dostępną pod adresem https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/.
 3. Umowa o zastępstwo procesowe zostaje zawarta na odległość w wyniku oferty złożonej przez Pełnomocnika i zaakceptowanej przez Użytkownika, nie wymaga podpisów, a na potwierdzenie jej zawarcia wiadomość e-mail z jej treścią zostaje przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie.

§4. WNIESIENIE POZWU O ZAPŁATĘ DO E-SĄDU

 1. Po zawarciu Umowy o zastępstwo procesowe Pełnomocnik sporządzi pozew o zapłatę długu zgłoszonego przez Użytkownika i wniesie go do E-sądu razem z opłatą sądową. Pozew będzie oparty na oświadczeniach i dowodach podanych przez Użytkownika w Serwisie.
 2. W pozwie o zapłatę Pełnomocnik zawrze m.in. wnioski o zasądzenie kosztów sądowych od dłużnika na rzecz Użytkownika. Kwota zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego stanowi wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane w punkcie pierwszym paragrafu ósmego. Pozostałe zasądzone koszty sądowe należą się Użytkownikowi.
 3. Pełnomocnik może powstrzymać się ze sporządzeniem pozwu o zapłatę, jeżeli oświadczenia lub dowody podane przez Użytkownika uzna za nierzetelne lub niekompletne. W takim przypadku Pełnomocnik wezwie Użytkownika do przedstawienia dodatkowych dowodów lub oświadczeń, wyznaczając odpowiedni termin.
 4. Pełnomocnik może odstąpić od umowy o zastępstwo procesowe jeżeli Użytkownik uchybi termonowi wyznaczonemu zgodnie z punktem poprzedzającym oraz jeżeli uzna, że dług przedstawiony przez Użytkownika nie może być zasądzony nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W takim przypadku Pełnomocnik zwróci uiszczone przez Użytkownika opłaty.
 5. Pełnomocnik nie jest zobowiązany do badania kwestii przedawnienia długu zgłoszonego przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za przedawnienie, które nastąpiło po zawarciu Umowy o zastępstwo procesowe.

§5. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM WŁAŚCIWYM

 1. Jeżeli e-Sąd nie wyda nakazu zapłaty i przekaże sprawę sądowi właściwemu, to Użytkownik na wezwanie Pełnomocnika w terminie przez niego wskazanym jest zobowiązany:
  1. przesłać Pełnomocnikowi oryginały dokumentów potwierdzających dług;
  2. uiścić na konto Pełnomocnika opłatę skarbową 17 zł od pełnomocnictwa;
  3. uiścić koszty korespondencji w wysokości wskazanej przez Pełnomocnika.
 2. Gdy sąd właściwy wezwie do uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu do 5% długu, to Użytkownik jest zobowiązany uiścić tę opłatę zgodnie z wezwaniem. Ten obowiązek nie powstaje w razie złożenia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 3. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności wskazanych w punktach poprzedzających Pełnomocnik na wezwanie sądu właściwego sporządzi i wniesie pismo uzupełniające braki formalne. Ponadto pełnomocnik będzie monitorował postępowanie przed sądem aż do wydania wyroku w pierwszej instancji, a w razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty - wniesie do sądu także odpowiedź na ten sprzeciw.
 4. Pełnomocnik nie jest zobowiązany do sporządzania innych pism procesowych niż wymienione w punkcie poprzedzającym ani do żadnych innych czynności niż wyraźnie wskazane w umowie o zastępstwo procesowe, chyba że w odrębnym porozumieniu z Użytkownikiem, zgodzi się przyjąć taki obowiązek za ustalonym wynagrodzeniem. W szczególności Pełnomocnik nie jest zobowiązany do stawiennictwa na rozprawach, sporządzania apelacji od wyroku ani do zastępowania Użytkownika w postępowaniu przed sądem II instancji.
 5. W przypadku zawarcia porozumienia zgodnie z punktem czwartym niniejszego paragrafu Użytkownik i Pełnomocnik samodzielnie ustalają w nim zakres czynności do wykonania oraz wysokość wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z punktem czwartym niniejszego paragrafu jest niezależne od wynagrodzenia Pełnomocnika wskazanego w paragrafie ósmym. W szczególności wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane w paragrafie ósmym nie może być w żaden sposób potrącane z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z punktem czwartym niniejszego paragrafu.

§6. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 1. Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności Pełnomocnik sporządzi i wniesie do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli Użytkownik podał na stronie pozwu składniki majątku dłużnika, to Pełnomocnik uwzględni je we wniosku.
 2. Na wezwanie komornika Użytkownik uiści zaliczkę na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego. Kwota zaliczki jest zwracana Użytkownikowi przez dłużnika po wyegzekwowaniu jej przez komornika.
 3. Jeżeli opłata skarbowa 17 zł od pełnomocnictwa nie była wcześniej uiszczona, to na wezwanie Pełnomocnika Użytkownik zapłaci tę opłatę. Ponadto na wezwanie Pełnomocnika Użytkownik uiści koszty korespondencji w wysokości wskazanej w wezwaniu.

§7. UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA W POSTĘPOWANIU

 1. Użytkownik jest na bieżąco powiadamiany o postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem oraz o wyznaczanych rozprawach. W każdym przypadku zmiany statusu pozwu o zapłatę wysyłany jest do Użytkownika e-mail lub komunikat za pośrednictwem komunikatora na stronie pozwu. Aktualny status sprawy jest także widoczny po zalogowaniu się do Serwisu.
 2. W czasie trwania postępowania przed sądem lub przed komornikiem Użytkownik zobowiązany jest do aktywnej współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie w jakim jest to potrzebne do jak najszybszego i pozytywnego zakończenia prowadzonej sprawy. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  1. udzielania odpowiedzi na kierowane przez Pełnomocnika zapytania w wyznaczonym terminie;
  2. zawiadamiania Pełnomocnika o otrzymaniu od dłużnika zapłaty długu w całości lub w części oraz o potrąceniu, barterze lub zwolnieniu z długu, nie później niż w terminie 7 dni od daty zapłaty;
  3. zawiadamiania Pełnomocnika o zawartych z dłużnikiem ugodach i porozumieniach oraz o jakiejkolwiek korespondencji od niego otrzymanej, nie później niż w terminie 7 dni od daty tych zdarzeń;
  4. niezwłocznego przesłania na wezwanie Pełnomocnika lub sądu oryginałów dokumentów potwierdzających dług lub innych potrzebnych do pozytywnego zakończenia prowadzonej sprawy.
 3. Niedopełnienie przez Użytkownika jednego z obowiązków wskazanych w Regulaminie, stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Pełnomocnika pełnomocnictwa i powstrzymania się od dalszego wykonywania czynności na rzecz Użytkownika w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem sądowym.

§8. WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA

 1. Za wykonanie czynności wskazanych w Regulaminie Pełnomocnikowi należy się wynagrodzenie w wysokości kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od dłużnika przez sąd oraz przyznanych przez komornika. Wszelkie wpłaty od dłużnika lub od komornika należą się w pierwszej kolejności Pełnomocnikowi tytułem wynagrodzenia aż do momentu jego całkowitej zapłaty.
 2. Ponadto Użytkownik zapłaci Pełnomocnikowi wynagrodzenie według stawek wskazanych w punktach trzecim i czwartym niniejszego paragrafu jeżeli obowiązek zapłaty wynagrodzenia zgodnie z punktem poprzedzającym nie powstał z tego powodu, że:
  1. Użytkownik nie dopełni jednego z obowiązków wskazanych w umowie o zastępstwo procesowe i Pełnomocnik skorzysta z prawa do wypowiedzenia pełnomocnictwa;
  2. Użytkownik wypowiedział pełnomocnictwo lub cofnął powództwo po wniesieniu pozwu o zapłatę do E-sądu lub po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o zastępstwo procesowe;
  3. Użytkownik zawarł z dłużnikiem ugodę, w której nie uwzględniono obowiązku zapłaty wynagrodzenia Pełnomocnikowi lub zgodnie z którą Pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie mniejsze od stawek wynagrodzenia wskazanych punktach trzecim i czwartym niniejszego paragrafu. W tym przypadku Użytkownik wyrówna Pełnomocnikowi wynagrodzenie do wysokości tych stawek;
  4. postępowanie przed sądem pierwszej instancji zakończyło się bez zasądzenia wynagrodzenia Pełnomocnika. W szczególności gdy postępowanie zakończyło się wyrokiem oddalającym w całości lub w części powództwo albo umarzającym postępowanie z przyczyn niezawinionych przez Pełnomocnika. W przypadku częściowego oddalenia powództwa lub częściowego umorzenia postępowania Użytkownik wyrówna Pełnomocnikowi wynagrodzenie do wysokości stawek wynagrodzenia wskazanych w punktach trzecim i czwartym niniejszego paragrafu;
 3. Stawki wynagrodzenia Pełnomocnika wymienione w punkcie drugim niniejszego paragrafu są równe stawkom za postępowanie upominawcze wskazanych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800) oraz w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) i wynoszą:
  1. 60 zł - w sprawie długu nie większego niż 500 zł;
  2. 180 zł - w sprawie długu większego niż 500 zł ale nie większego niż 1500 zł;
  3. 600 zł - w sprawie długu większego niż 1500 zł ale nie większego niż 5000 zł;
  4. 1200 zł - w sprawie długu większego niż 5000 zł ale nie większego niż 10000 zł;
  5. 2400 zł - w sprawie długu większego niż 10000 zł ale nie większego niż 50000 zł;
  6. 3600 zł - w sprawie długu większego niż 50000 zł ale nie większego niż 200000 zł;
  7. 7200 zł - w sprawie długu większego niż 200000 zł.
 4. Jeżeli skutecznie wniesiono sprzeciw od nakazu zapłaty, to stawki wynagrodzenia Pełnomocnika wymienione w punkcie drugim niniejszego paragrafu wynoszą:
  1. 90 zł - w sprawie długu nie większego niż 500 zł;
  2. 270 zł - w sprawie długu większego niż 500 zł ale nie większego niż 1500 zł;
  3. 1200 zł - w sprawie długu większego niż 1500 zł ale nie większego niż 5000 zł;
  4. 1800 zł - w sprawie długu większego niż 5000 zł ale nie większego niż 10000 zł;
  5. 3600 zł - w sprawie długu większego niż 10000 zł ale nie większego niż 50000 zł;
  6. 5400 zł - w sprawie długu większego niż 50000 zł ale nie większego niż 200000 zł;
  7. 10800 zł - w sprawie długu większego niż 200000 zł ale nie większego niż 5000000 zł;
  8. 25000 zł - w sprawie długu większego niż 5000000 zł.

§9. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ

 1. Wszelkie oświadczenia w czasie obowiązywania umowy o zastępstwo procesowe Użytkownik i Pełnomocnik będą składać sobie nawzajem za pomocą elektronicznego komunikatora dostępnego na stronie pozwu po zalogowaniu się do Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wymianę korespondencji za pośrednictwem w/w komunikatora oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wymiana korespondencji obejmuje m.in. przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia sprawy, przesyłanie skanów pism i orzeczeń, a także faktur VAT.

§10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 1. Operator nie jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Pełnomocnikiem. Zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań Operatora wobec Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zastępstwo procesowe, w szczególności za niezachowanie przez niego należytej staranności wymaganej od osoby wykonującej zawód adwokata lub radcy prawnego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie przez E-sąd postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy sądowi właściwości miejscowej.

§11. ZAKRES DOZWOLONEGO KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem, a także do opublikowania i przyjęcia oferty sprzedaży wierzytelności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że jego przedstawiciele będą przestrzegali wszystkich zobowiązań zawartych w Regulaminie. Wszelkie formy korzystania z Serwisu przez te osoby będą przez Operatora traktowane jak działania samego Użytkownika.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkownika, będą przetwarzane przez Operatora oraz Pełnomocnika w zakresie uzasadnionym prawidłowym wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz umowy o zastępstwo procesowe, a także w calach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Przetwarzanie będzie dokonywane w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu, poprawiania i kontroli treści danych osobowych zgodnie z art. 24 i 32 w/w ustawy.
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem służącym do przeglądania sieci z włączoną obsługą języka JavaScript,ramek i stylów CSS.
 4. Użytkownik upoważnia Operatora do udostępnienia osobom trzecim informacji niezbędnych w celu sprzedaży przez Użytkownika wierzytelności na warunkach przez niego określonych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia publicznego na stronie internetowej Serwisu lub w innym trybie udostępnienia danych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015).
 5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z Serwisem, a w szczególności kod źródłowy, elementy graficzne, w tym logo, podstrony Serwisu i ich kompozycja, są chronione na terenie Unii Europejskiej w tym Rzeczypospolitej Polskiej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej. Wszelkie przejawy kopiowania rozwiązań wykorzystanych w Serwisie będą skutkować adekwatnymi krokami prawnymi, w tym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oraz roszczeniami odszkodowawczymi Operatora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania, nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim tajemnic przedsiębiorstwa Operatora, w tym informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych dotyczących Serwisu oraz informacji posiadających wartość gospodarczą, do których Użytkownik uzyskał dostęp korzystając z Serwisu.
Załącznik: Umowa o zastępstwo procesowe - wzór