pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Regulamin

Regulamin obowiązuje od: 9 maja 2018 (12:00:00)

§1. DEFINICJE

W ramach niniejszego regulaminu nadaje się poniższym terminom następujące znaczenia:

 1. Pełnomocnik – Adwokat lub Radca Prawny wpisany na listę dostępną pod adresem https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/;
 2. E-sąd – Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
 4. Serwis – ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora w domenie sadinternetowy.pl;
 5. Operator – spółka Infernonet sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15–453 Białystok, przy ul. Nowy Świat 14/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361688;
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
 7. Wezwanie do zapłaty - darmowy wygenerowany dokument w Serwisie z podaną kwotą zadłużenia, który Użytkownik może wysłać do nierzetelnego kontrahenta.

§2. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte w tym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora, Pełnomocnika i osoby przez nich upoważnione.
 2. Wraz z akceptacją Regulaminu pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której Operator jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia Pełnomocnikowi wypełnionego formularza pozwu do oceny, czy zachodzą podstawy do wniesienia pozwu do E-sądu lub wniosku egzekucyjnego do komornika;
  2. umożliwienia zawarcia między Użytkownikiem a Pełnomocnikiem umowy o zastępstwo procesowe, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. umożliwienia monitorowania przez Użytkownika postępowania przed sądem lub komornikiem;
  4. umożliwienia wygenerowania bezpłatnego wezwania do zapłaty na podstawie informacji podanych przez Użytkownika.

§3. WYGENEROWANIE WEZWANIA DO ZAPŁATY

 1. Serwis umożliwia wygenerowanie bezpłatnego wezwania do zapłaty i jego pobranie.
 2. Dostęp do niego jest możliwy po zalogowaniu się do Serwisu.
 3. W przypadku braku płatności po wysłaniu wezwania do zapłaty Użytkownik może je przekształcić w wypełniony formularz pozwu o zapłatę uzupełniając lub aktualizując brakujące informacje.

§4. ZAWARCIE UMOWY Z PEŁNOMOCNIKIEM

 1. Umowa o zastępstwo procesowe, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zostaje zawarta między Użytkownikiem a Pełnomocnikiem pod następującymi warunkami zawieszającymi:
  1. Użytkownik wypełni udostępniony w Serwisie formularz pozwu poprzez podanie danych adresowych swoich oraz dłużnika, a także prawdziwych, rzetelnych i kompletnych oświadczeń i dowodów potwierdzających dług;
  2. Użytkownik zapłaci na rachunek bankowy Pełnomocnika opłatę sądową od pozwu w wysokości 1,25% sumy roszczeń wymienionych w formularzu e-pozwu;
  3. Użytkownik podpisze wygenerowane w Serwisie pełnomocnictwo, a następnie załączy skan tego pełnomocnictwa w Serwisie oraz prześle oryginał na adres Pełnomocnika.
 2. Umowa o zastępstwo procesowe zostaje zawarta na odległość w wyniku oferty złożonej przez Pełnomocnika i zaakceptowanej przez Użytkownika, nie wymaga podpisów, a na potwierdzenie jej zawarcia wiadomość e-mail z jej treścią zostaje przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie.

§5. WNIESIENIE POZWU O ZAPŁATĘ DO E-SĄDU

 1. Po zawarciu Umowy o zastępstwo procesowe Pełnomocnik sporządzi pozew o zapłatę wierzytelności zgłoszonej przez Użytkownika i wniesie go do E-sądu razem z opłatą sądową. Pozew będzie oparty na oświadczeniach i dowodach podanych przez Użytkownika w formularzu pozwu.
 2. Pełnomocnik może odstąpić od umowy o zastępstwo procesowe jeżeli uzna, że dług przedstawiony przez Użytkownika nie może być zasądzony nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 3. Pełnomocnik nie jest zobowiązany do badania kwestii przedawnienia długu zgłoszonego przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za przedawnienie, które nastąpiło po zawarciu Umowy o zastępstwo procesowe.

§6. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM WŁAŚCIWYM

 1. Jeżeli e-Sąd nie wyda nakazu zapłaty i przekaże sprawę sądowi właściwemu, to Użytkownik na wezwanie Pełnomocnika w terminie przez niego wskazanym jest zobowiązany:
  1. przesłać Pełnomocnikowi oryginały dokumentów potwierdzających dług;
  2. uiścić na konto Pełnomocnika opłatę skarbową 17 zł od pełnomocnictwa;
  3. uiścić koszty korespondencji w wysokości wskazanej przez Pełnomocnika.
 2. Gdy sąd właściwy wezwie do uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu do 5% długu, to Użytkownik jest zobowiązany uiścić tę opłatę zgodnie z wezwaniem. Ten obowiązek nie powstaje w razie złożenia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 3. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności wskazanych w punktach poprzedzających Pełnomocnik na wezwanie sądu właściwego sporządzi i wniesie pismo uzupełniające braki formalne. Ponadto pełnomocnik będzie monitorował postępowanie przed sądem aż do wydania wyroku w pierwszej instancji, a w razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty - wniesie do sądu także odpowiedź na ten sprzeciw.
 4. Pełnomocnik nie jest zobowiązany do sporządzania innych pism procesowych niż wymienione w punkcie poprzedzającym ani do żadnych innych czynności niż wyraźnie wskazane w umowie o zastępstwo procesowe, chyba że w odrębnym porozumieniu z Użytkownikiem, zgodzi się przyjąć taki obowiązek za ustalonym wynagrodzeniem. W szczególności Pełnomocnik nie jest zobowiązany do stawiennictwa na rozprawach, sporządzania apelacji od wyroku ani do zastępowania Użytkownika w postępowaniu przed sądem II instancji.
 5. W przypadku zawarcia porozumienia zgodnie z punktem czwartym niniejszego paragrafu Użytkownik i Pełnomocnik samodzielnie ustalają w nim zakres czynności do wykonania oraz wysokość wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z punktem czwartym niniejszego paragrafu jest niezależne od wynagrodzenia Pełnomocnika wskazanego w paragrafie ósmym. W szczególności wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane w paragrafie ósmym nie może być w żaden sposób potrącane z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z punktem czwartym niniejszego paragrafu.

§7. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 1. Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności Pełnomocnik sporządzi i wniesie do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli Użytkownik podał na stronie pozwu składniki majątku dłużnika, to Pełnomocnik uwzględni je we wniosku.
 2. Na wezwanie komornika Użytkownik uiści zaliczkę na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego. Kwota zaliczki jest zwracana Użytkownikowi przez dłużnika po wyegzekwowaniu jej przez komornika.
 3. Na wezwanie Pełnomocnika Użytkownik uiści koszty korespondencji w wysokości wskazanej w wezwaniu.

§8. UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA W POSTĘPOWANIU

 1. W czasie trwania postępowania przed sądem lub komornikiem Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. udzielania odpowiedzi na kierowane przez Pełnomocnika zapytania w wyznaczonym terminie;
  2. zawiadamiania Pełnomocnika o otrzymaniu od dłużnika zapłaty długu w całości lub w części oraz o potrąceniu, barterze lub zwolnieniu z długu, nie później niż w terminie 7 dni od daty zapłaty;
  3. zawiadamiania Pełnomocnika o zawartych z dłużnikiem ugodach i porozumieniach oraz o jakiejkolwiek korespondencji od niego otrzymanej, nie później niż w terminie 7 dni od daty tych zdarzeń;
  4. niezwłocznego przesłania na wezwanie Pełnomocnika lub sądu oryginałów dokumentów potwierdzających dług lub innych potrzebnych do pozytywnego zakończenia prowadzonej sprawy.

§9. WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA

 1. Pełnomocnikowi należy się wynagrodzenie w wysokości równej sumie kosztów zastępstwa procesowego i w postępowaniu egzekucyjnym zasądzonych przez sąd oraz komornika.
 2. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w §9 pkt 1 powstaje w dniu otrzymania przez Użytkownika lub Pełnomocnika wpłaty od dłużnika, od komornika lub od sądu.
 3. Użytkownik przekaże Pełnomocnikowi przelewem bankowym wszelkie kwoty jakie otrzymał od dłużnika, od komornika lub od sądu, w terminie 7 dni od ich otrzymania, aż do całkowitej zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w §9 pkt 1.
 4. Pełnomocnik zatrzyma wszelkie kwoty jakie otrzymał od dłużnika, od komornika lub od sądu aż do całkowitej zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w §9 pkt 1.
 5. Użytkownik zapłaci Pełnomocnikowi wynagrodzenie w wysokości równej stawkom minimalnym obliczonym zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie opłat za czynności radców prawnych (z późniejszymi zmianami) pod warunkiem że Pełnomocnik nie otrzymał wynagrodzenia w wysokości wskazanej w §9 pkt 1 i nastąpiła jedna z następujących sytuacji:
  1. Użytkownik nie dopełni jednego z obowiązków wskazanych w regulaminie lub umowie o zastępstwo procesowe;
  2. Użytkownik wypowiedział pełnomocnictwo lub cofnął powództwo po wniesieniu pozwu do E-sądu lub po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy o zastępstwo procesowe;
  3. Użytkownik zawarł z dłużnikiem ugodę, w której nie uwzględniono obowiązku zapłaty wynagrodzenia Pełnomocnikowi lub zgodnie z którą Pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie mniejsze od w/w stawek minimalnych. W tym przypadku Użytkownik wyrówna Pełnomocnikowi wynagrodzenie do wysokości tych stawek;
  4. postępowanie przed sądem zakończyło się bez zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego, w szczególności gdy wydano wyrok oddalający powództwo w całości lub w części albo umarzający postępowanie. W przypadku częściowego oddalenia powództwa lub częściowego umorzenia postępowania Użytkownik wyrówna Pełnomocnikowi wynagrodzenie do wysokości w/w stawek minimalnych;

§10. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ

 1. Wszelkie oświadczenia w czasie obowiązywania umowy o zastępstwo procesowe Użytkownik i Pełnomocnik będą składać sobie nawzajem za pomocą adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu pozwu oraz elektronicznego komunikatora dostępnego na stronie pozwu po zalogowaniu się do Serwisu. W przypadku zmiany podanego w formularzu pozwu adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Pełnomocnika o zmianie w terminie 7 dni od jej nastąpienia. W razie braku takiego powiadomienia podany w formularzu adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania uznawane są za aktualne.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wymianę korespondencji za pośrednictwem w/w komunikatora oraz poczty elektronicznej. Wymiana korespondencji obejmuje m.in. przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia sprawy, przesyłanie skanów pism i orzeczeń, a także faktur VAT.

§11. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 1. Operator nie jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Pełnomocnikiem. Zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań Operatora wobec Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zastępstwo procesowe, w szczególności za niezachowanie przez niego należytej staranności wymaganej od osoby wykonującej zawód adwokata lub radcy prawnego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów.

§12. ZAKRES DOZWOLONEGO KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do wygenerowania wezwania do zapłaty, dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem, a także do opublikowania i przyjęcia oferty sprzedaży wierzytelności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że jego przedstawiciele będą przestrzegali wszystkich zobowiązań zawartych w Regulaminie. Wszelkie formy korzystania z Serwisu przez te osoby będą przez Operatora traktowane jak działania samego Użytkownika.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkownika, będą przetwarzane przez Operatora oraz Pełnomocnika w zakresie uzasadnionym prawidłowym wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz umowy o zastępstwo procesowe, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie będzie dokonywane w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu, poprawiania i kontroli treści danych osobowych.
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem służącym do przeglądania sieci z włączoną obsługą języka JavaScript,ramek i stylów CSS.
 4. Użytkownik upoważnia Operatora do udostępnienia osobom trzecim informacji niezbędnych w celu sprzedaży przez Użytkownika wierzytelności na warunkach przez niego określonych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia publicznego na stronie internetowej Serwisu lub w innym trybie udostępnienia danych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015).
 5. Wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z Serwisem, a w szczególności kod źródłowy, elementy graficzne, w tym logo, podstrony Serwisu i ich kompozycja, są chronione na terenie Unii Europejskiej w tym Rzeczypospolitej Polskiej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej. Wszelkie przejawy kopiowania rozwiązań wykorzystanych w Serwisie będą skutkować adekwatnymi krokami prawnymi, w tym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oraz roszczeniami odszkodowawczymi Operatora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania, nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim tajemnic przedsiębiorstwa Operatora, w tym informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych dotyczących Serwisu oraz informacji posiadających wartość gospodarczą, do których Użytkownik uzyskał dostęp korzystając z Serwisu.
Załącznik: Umowa o zastępstwo procesowe - wzór