pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty - co dalej?

E-Sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, jeżeli według treści pozwu: 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie wykonał); 2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość (np. powód nie podaje, dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego); 3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego np. w sytuacji, gdy pozwany miał zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej nie wydał; 4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane (np. powód nie dysponuje aktualnym adresem pozwanego) albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju (pozwany stale zamieszkuje za granicą).

W e-Sądzie nie mogą być także dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania – do sądu wg właściwości.

Państwa Pełnomocnik w takim przypadku po przekazaniu pozwu z e-Sądu do sądu właściwego i otrzymaniu pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków wniesie pozew wraz z dowodami, które zostały załączone do formularza pozwu o zapłatę. Po otrzymaniu takiego komunikatu należy skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym prowadzącym sprawę. Dalsze prowadzenie sprawy będzie wymagało uzupełnienia opłaty sądowej z 1,25% do 5% wartości przedmiotu sporu mogą pojawić się też w sprawie nowe okoliczności które warto byłoby dodać do pozwu o zapłatę.

Masz pytania? Zadzwoń!

pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663