pon.-pt. 9.00-17.00
883288663


 
  Wezwanie do zapłaty faktury z 40 euro i odsetkami - wzór z opisem
 
Wezwanie do zapłaty faktury z 40 euro i odsetkami - wzór z opisem

 • 1. Wezwanie do zapłaty faktury  - Co to jest?

  To pismo lub email przesłany do dłużnika, informujący o wysokości żądanej kwoty brutto, o podstawie, z jakiej powstało zadłużenie, i o terminie, w jakim dłużnik powinien zapłacić zanim skierujemy pozew o zapłatę do sądu. Wezwanie ma zmobilizować dłużnika do zapłaty lub uzyskać od niego odpowiedź co do powodów braku płatności. Dłużnik może nie uznać wysokości wierzytelności w wynikającej z faktur powstałych wskutek realizacji umowy dostawy towaru lub usługi lub po prostu nie mieć pieniędzy. Wezwanie często zamiennie nazywa się przedsądowym lub ostatecznym wezwaniem do zapłaty, jednak nie ma takiego wymogu w nazewnictwie wezwania do zapłaty. Dłużnik po otrzymaniu wezwania jest świadomy, iż nasza cierpliwość skończyła się i nie będziemy tolerować dalszej zwłoki w zapłacie zaległych faktur. W wezwaniu informujemy dłużnika, iż w przypadku zwłoki w wyznaczonym w nim terminie będziemy dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

  2. Wezwanie do zapłaty faktury - Podstawa prawna

  Podstawę prawną wysłania wezwania do zapłaty faktury określa art. 476 k.c. stanowiący, iż dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy  nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku wierzytelności wynikających z faktur zastosowanie ma pierwsza część artykułu, gdyż na fakturze oznaczony jest termin płatności do którego powinna zostać zapłacona. Przekroczenie terminu zapłaty faktury powoduje, iż dłużnik znalazł się zwłoce i możemy mu naliczać odsetki od następnego dnia roboczego przypadającego po terminie jej zapłaty. Dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyjątkiem świąt państwowych, sobót i niedziel.

  3. Wezwanie do zapłaty - Do czego jest potrzebne?

  Obecnie nie ma formalnego wymogu prawnego, aby przed skierowaniem sprawy do sądu wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty faktury. Jednak przyczyny braku płatności mogą być różne i nie zawsze jest to świadoma wina dłużnika. Faktura mogła się gdzieś zapodziać lub dłużnik może mieć problemy finansowe. Jednak wnosząc pozew o zapłatę z tytułu niezapłaconych faktur, i chcąc uzyskać nakaz zapłaty, do pozwu powinnismy załączyć wezwanie do zapłaty. Skoro dłużnik pozostający w zwłoce nawet po otrzymaniu wezwania do zapłaty nie neguje zasadności naszego roszczenia, to sędzia lub referendarz powinni wydać nakaz zapłaty zgodny z naszym żądaniem. Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty sąd uznaje jako milczące przyznanie się do długi i powinien wydać nakaz zapłaty.

  4. Wezwanie do zapłaty - Jako wykazanie próby ugodowego załatwienia sporu wynikającego z art. 187§ 1 pkt 3 k.p.c.

  Jeżeli chcemy, aby E-sąd szybko wydał nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, powinniśmy spełnić ustawowe przesłanki aby go otrzymać. Jedną z nich jest opisanie w uzasadnieniu pozwu, czy wierzyciel podjął próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Tę próbę można wykazać przesyłając dłużnikowi wezwanie do zapłaty z informacją, iż jeżeli nie zgadza się z naszymi roszczeniami lub ma problemy finansowe, to powinien nas o tym poinformować i zaproponować rozwiązanie. Oczywiście nie musimy się na nie godzić. Przynajmniej poznamy stanowisko dłużnika i będziemy mogli rozważyć, czy lepiej będzie próbować się z nim porozumieć czy od razu wnosić pozew o zapłatę do sądu. Dłużnicy często starają się przeciągnąć negocjacje i terminy płatności, nie proponując satysfakcjonujących terminów i wielkości spłat. W takim przypadku lepiej nie zwlekać ze złożeniem pozwu o zapłatę, gdyż może się okazać, że dłużnik nie będzie miał pieniędzy.

  5. Wezwanie do zapłaty faktury - Jak wysłać?

  Wezwanie do zapłaty faktury możemy wysłać w jakikolwiek sposób. Ważne, aby dłużnik je otrzymał. Najwygodniejsze jest przesłanie wezwania do zapłaty emailem. Trafia ono natychmiast do dłużnika, który może od razu spełnić nasze żądanie lub odpowiedzieć dlaczego nie zapłaci albo zaproponuje inne rozwiązanie. Wiele osób uważa, iż wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem poleconym, a nawet za potwierdzeniem odbioru. Nie jest to prawda. W dzisiejszych czasach oprócz opóźnienia komunikacji, korespondencja listowna jest dość kosztowna. Poza tym nie daje gwarancji, iż dłużnik odbierze wezwanie.

  6. Wezwanie do zapłaty faktury, a przedawnienie roszczeń

  Wierzytelności wynikające z czynności potwierdzonej fakturą przedawniają się w różnych okresach w zależności od tytułu z jakiego zostały wystawione. Wysłanie wezwania do zapłaty faktury nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia, dlatego nie należy wysyłać więcej niż jednego.  Jeżeli dłużnik nie reaguje należy jak najszybciej wnieść do sądu pozew o zapłatę. Zwłoka może spowodować, iż inni wierzyciele szybciej uzyskają prawomocne wyroki i wyślą wnioski egzekucyjne do komornika, a nam nic nie zostanie lub roszczenie przedawni się.

  7. Wezwanie do zapłaty - Co dalej?

  Jeżeli po wysłaniu wezwania do zapłaty faktury, dłużnik nie uregulował należności powinniśmy szybko złożyć do sądu pozew o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (E-sąd) lub nakazowym. Pozew w EPU (E-sąd) jest najwygodniejszą formą dochodzenia roszczeń z niezapłaconych faktur. Pozwala szybko i najtaniej, dochodzić swoich wierzytelności. Na wydanie nakazu zapłaty w EPU trzeba czekać ok. miesiąca. Dłużnik który nie chce zapłacić może skutecznie przewlekać postępowanie przez wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym powoła świadków lub zarząda przeprowadzenia innych dowodów. Wierzyciele, którzy zwlekają ze skierowaniem pozwu do sądu zapominają, iż w zależności od zachowania dłużnika może ono trwać długo. Natomiast w każdej chwili gdy dłużnik zapłaci można cofnąć pozew. Wierzyciel nie wniósi pozwu o zapłatę za wczesnie, natomiast często żałuje, iż zbyt długo zwlekał z jego złożeniem.

  8. Czy po wysłaniu wezwania do zapłaty zlecić firmie windykacyjnej, aby w naszym imieniu prowadziła windykację?

  Firmy windykacyjne w tym Biura Informacji Gospodarczej  starają się zdobyć klientów reklamując się, iż są w stanie skuteczniej przekonać do zapłaty dłużnika niż sam wierzyciel. Często jako argument podają, iż w przypadku braku zapłaty wpiszą kontrahenta na listę dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

  Pracownicy infolinii firmy windykacyjnej nic nie wiedzą o powodach zadłużenia naszego kontrahenta. Kontaktując się z nim tak na prawdę dają mu dodatkowy czas na ukrycie majątku lub przygotowanie sprzeciwu do nakazu zapłaty i linii obrony.

  9.  Czy po wysłaniu wezwania do zapłaty wpisywać dłużnika do Biur Informacji Gospodarczych?

  Pracownicy Biur Informacji Gospodarczych próbują sprzedać produkt polegający na dopisaniu naszych dłużników do ich katalogów dłużników. Zagrożony wpisaniem do rejestru dłużnik ma przestraszyć się i nam zapłacić. Jak wynika z artykułów regularnie pojawiających się w mediach podawane są informacje o wzroście zadłużenie różnych grup przedsiębiorców lub osób prywatnych. Wniosek jest prosty. Dopisywanie dłużników nie przynosi spodziewanych efektów. Fakt, że dłużnik nie otrzyma pożyczki, aby spłacić m.in. nasze zadłużenie z pewnością nie jest w naszym interesie. Zapłacimy jeszcze za to, że nasz dłużnik nie otrzyma tych pieniędzy z których mógłby nas spłacić. Drugą kwestią która nie jest w naszym interesie jest danie dłużnikowi czasu na ukrycie majątku zamiast od razu wniesienie pozwu o zapłatę, a później do komornika.

  10. Wezwanie do zapłaty faktury - Czy do każdej niezapłaconej w terminie faktury można doliczyć 40 Euro rekompensaty.

  Można żądać 40 Euro rekompensaty od kazdej faktury VAT, która dokumentuje transakcję handlową z innym przedsiębiorcą. Transakcja handlowa to taka gdzie strony dogadują się, że zapłata ceny będzie wynikać z faktur VAT. Jeżeli kontrahent kupuje towar wybierając codziennie różny asortyment i nie płaci faktur, to wierzyciel może żądać zapłaty 40 Euro za opóźnienie zapłaty od każdej z nich.

  Odsetek od rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności można żądać dopiero od momentu wniesienia pozwu do sądu. Sądy stoją również na stanowisku, że żądać od dłużnika 40 Euro może tylko wierzyciel pierwotny. Nie należą się one firmie windykacyjnej, która wierzytelność od niego nabyła.

  Pamiętać jednak należy, że w orzecznictwie przyjmuje się możliwość dokonywania oceny roszczenia rekompensaty 40 Euro przez pryzmat art. 5 k.c., a zatem nadużycia prawa (Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r. VI Ga 90/16), dlatego w przypadku gdy wierzyciel wystawia np. 10 faktur po 10 zł i od każdej nalicza 40 Euro rekompensaty za opóźnienie nie będzie mógł liczyć na przychylność sądu.

  11. Wezwanie do zapłaty faktury - Jakie odsetki naliczyć?

  W wezwaniu do zapłaty faktury gdy kontrahentem jest druga firma stosuje się odsetki ustawowe w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w skali roku. Są one równe stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procesntowych. Od ich wprowadzenia 1.01.2016r. ich wysokość nie uległa zmianie.

  12. Wezwanie do zapłaty - Jak je opisać w pozwie o zapłatę

  “Wymienione faktury nie zostały w pełni opłacone do dnia dzisiejszego pomimo wykonania usług przez powoda. W nawiązaniu do art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. powód wskazuje, że podjął próbę pozasądowego rozwiązania sporu. Powód wysłał do pozwanego wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.
  dowód: wezwanie do zapłaty
  Roszczenia dochodzone w niniejszym postępowaniu są bezsporne. Wymienione faktury zostały wystawione na podstawie pisemnej (ustnej) umowy. Powód wykonał usługi, pozwany otrzymał faktury oraz wezwanie do zapłaty i nigdy nie negował obowiązku zapłaty.
  Powód i pozwany prowadzą działalność gospodarczą, a transakcja zawarta pomiędzy nimi jest transakcją handlową w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
  dowód: wydruki informacji z KRS dotyczące powoda i pozwanego
  W związku z powyższym powód domaga się zasądzenia od pozwanego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  Miejscowość, dnia …….

  Wierzyciel:

  Nazwa firmy

  ulica / numer domu /lokalu

  00 -000 Miejscowość

  tel.

  email:

  Dłużnik:

  Nazwa firmy

  ulica / numer domu /lokalu

  00 -000 Miejscowość

  Numer wezwania  …….


  WEZWANIE DO ZAPŁATY FAKTURY

  przedsądowe


  Szanowni Państwo,


  Na podstawie art. 476 k.c. informuję, że zadłużenie z tytułu należności wynikających z niezapłaconych niżej wymienionych faktur na dzień ………... wynosi:

  ……….  zł słownie: (............  złotych )

  Powyższą kwotę proszę wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwaniana rachunek odbiorca : ……..

  numer konta : …….

  tytuł przelewu: (numer wezwania).

  W przypadku braku płatności proszę o zaproponowanie nowego terminu zapłaty lub przedstawienie innych propozycji w celu uniknięcia sądowego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. .


  Z czego wynika dług:

  Numer faktury

  Data wystawienia

  Termin płatności

  Kwota faktury brutto/ rekompensaty

  Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

  Do zapłaty

  na dzień

  30.03 2018

  1/03/2018

  01.03.2018

  08.03.2018

  1000

  5,73

  1005,73

  Rekompensata 40 euro za fv 1/03/2018

   

  09.03.2018

  167,116

  0

  167,12

  Razem do zapłaty

  1172,85


  Rekompensata 40 euro za opóźnienie płatności może być naliczana choćby dłużnik spóźnił się z płatnością faktury jeden dzień. Dotyczy ona każdej faktury dokumentującej oddzielną, pojedynczą transakcję handlową ( art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Jej wysokość jest przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym płatność faktury stała się wymagalna.

  Odsetki ustawowe w transakcjach handlowych naliczono w wysokości 9,5% w skali roku. Są one równe stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.   

  W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie złożony zostanie przez adwokata/ radcę prawnego pozew o zapłatę za pośrednictwem serwisu Sąd Internetowy. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku/nakazu zapłaty wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym trafi do komornika, a wynikająca z niego należność opublikowana na Internetowej Giełdzie Wierzytelności .

  Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie na podstawie art. 60 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ­ Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.


  Imię i Nazwisko

  ………...……….

  opracował

  adw. Krzysztof Boufał  Wezwanie do zapłaty do pobrania 28 marca 2018