pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Wezwanie do zapłaty z odsetkami. Darmowy generator i wzór

Wezwanie_do_zapłaty_z_odsetkami

Prezentujemy instrukcję wypełnienia generatora ostarecznych, przedsądowych wezwań do zapłaty Kreator wezwania do zapłaty. Generator automatycznie sumuje kwoty roszczeń i nalicza odsetki od następniego dnia roboczego po termninie płatności do dnia wygenerowania wezwania. Wezwanie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przed złożeniem pozwu do sądu powszechnego,  w tym e-Sądu. Generator uwzględnia wszystkie  trzy rodzaje odsetek: 

<meta charset="utf-8">

 • odsetki ustawowe za opóźnienie - należy je wybrać, gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą i nie zostały spełnione warunki pozostałych rodzajów odsetek;

 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - należy je wybrać, gdy dłużnik i wierzyciel są przedsiębiorcami i dług dotyczy działalności gospodarczej;

 • odsetki umowne według podanej stopy - należy je wybrać, gdy w umowie dłużnik i wierzyciel zapisali wysokość odsetek;

Wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane automatycznie i przesłane na adres e-mail wierzyciela. Wezwanie poinformuje dłużnika o dokładnej wysokości długu wraz z należnymi odsetkami na dzień jego wygenerowania oraz o dokumentach, z których dług wynika. W przypadku zaległości w zapłacie faktury można doliczać dłużnikowi również zryczałtowaną kwotę rekompensaty za dochodzenie należności. Rekompensata stanowi równowartość 40 euro,70 euro lub 100 euro w zależności od wysokości długu zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wymienienie dodatkowych należności oprócz kwoty głównej może skłonić dłużnika do szybkiej zapłaty, aby kwota zaległości nie rosła.

Wzwanie zawiera numer rachunku bankowego wierzyciela oraz termin 7 dni na zapłatę.

Wsłanie wezwania do zapłaty do dłużnika jest konieczne przed złożeniem do sądu pozwu o zapłatę. Wezwanie można wysłać e-maliem lub listem poleconym. Wezwanie stanowi próbę polubownego rozwiązania sporu wymaganą przepisami prawa. Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w terminie 7 dni lub nie odbierze wezwania, to można wezwanie przekształcić w pozew o zapłatę wybierając przycisk "Przekaż do windykacji sądowej". Dowód wysłania wezwania do zapłaty należy wymienić w pozwie. Adwokat/radca prawny poprowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne z wykorzystaniem naszego serwisu.   

Teraz wyjaśnimy jak poprawnie wygenerować wezwanie do zapłaty z odsetkami. Wejdz do generatora wezwań do zapłaty. Następnie wypełnij sześć prostych kroków zgodnie z poniższą instrukcją:

KROK 1 - Wprowadź dane dłużnika

Jeżeli znasz numer NIP dłużnika, to wpisz go w polu “NIP” używając samych cyfr bez spacji, a następnie wybierz przycisk “Pobierz dane z bazy GUS”. Rodzaj dłużnika i jego dane adresowe zostaną automatycznie pobrane z oficjalnego rejestru i wpisane do formularza. 

Jeżeli nie znasz numeru NIP dłużnika, to możesz go znaleźć w oficjalnych rejestrach. Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to wybierz link Baza CEIDG  a następnie w wyszukiwarce wpisz imię i nazwisko dłużnika lub nazwę jego firmy. Jeżeli dłużnik to osoba prawna lub jednostka organizacyjna, to wybierz link Baza adresowa Krajowego Rejestru Sądowego a następnie w wyszukiwarce wpisz jego nazwę.

Jeżeli nie znalazłeś numeru NIP dłużnika w oficjalnych rejestrach, to wybierz rodzaj dłużnika spośród:

 • Osoba fizyczna” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to osoba nie prowadząca firmy lub jeżeli dług nie dotyczy jego firmy;

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to osoba prowadząca firmę i dług dotyczy jego firmy;

 • Osoba prawna” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.), stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, gmina lub inny podmiot posiadający zdolność prawną;

 • Jednostka organizacyjna” - wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to spółka jawna (sp. j.), spółka partnerska (sp.p.), spółka komandytowa (sp.k.) lub spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna i nie znasz jego numeru NIP, to wpisz ostatni znany Ci adres pod którym dłużnik odbierał korespondencję. Jeżeli wiesz, że dłużnik wyprowadził się z ostatniego adresu, ale znasz adres zameldowania dłużnika, to wpisz adres zameldowania.

Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to sprawdź czy nie podał innego adresu do korespondencji w oficjalnym rejestrze CEIDG podanym wyżej, a następnie w wyszukiwarce wpisz NIP dłużnika. Jeżeli w oficjalnym rejestrze dłużnik podał inny adres do korespondencji, to wpisz ten adres w wezwaniu do zapłaty. 

W polu “E-mail dłużnika” wpisz adres e-mail dłużnika podany przez niego do kontaktu w umowie lub w oficjalnym rejestrze KRS lub CEIDG. W polu “Numer telefonu dłużnika” wpisz numer telefonu pod którym się z nim kontaktowałeś.

KROK 2 - Podaj dowody na istnienie długu

Jeżeli dług wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, to wybierz rodzaj dowodu “Faktura”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz jej numer. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę jej wystawienia. 

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, ale podpisałeś umowę z dłużnikiem, to wybierz rodzaj dowodu “Umowa”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz rodzaj umowy np. umowa pożyczki, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa polisy, umowa o roboty budowlane itp. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę zawarcia umowy. 

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi i nie zawarłeś umowy z dłużnikiem, to wybierz rodzaj dowodu “Inny dowód”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz rodzaj dokumentu potwierdzającego dług np. rachunek, kosztorys, protokół zdawczo-odbiorczy,  protokół szkody, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, mail lub SMS z obietnicą spłaty. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę powstania dokumentu.

Jeżeli dysponujesz więcej niż jednym dowodem, to wybierz przycisk “Dodaj kolejny dowód” i każdy dowód opisz oddzielnie.

KROK 3 - Określ roszczenia wobec dłużników i przyporządkuj do nich dowody

W polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę używając samych cyfr bez spacji i bez określenia waluty. Grosze od złotówek oddziel przecinkiem lub kropką. Nie ma możliwości wpisania innej waluty niż złotówki.

W polu “Data wymagalności” wybierz  termin płatności w kalendarzu, który się otworzy. 

Jeżeli domagasz się odsetek, to wybierz rodzaj odsetek spośród:

 • Ustawowe za opóźnienie” - wybierz ten rodzaj, chyba że zostały spełnione warunki jednego z poniższych rodzajów odsetek; Obecnie wynoszą 6,5% w skali roku. 

 • Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych” - wybierz ten rodzaj, jeżeli zarówno Ty jak i dłużnik jesteście przedsiębiorcami, a dług dotyczy niezapłaconej faktury; Obecnie wynoszą 11,5% w skali roku. System ma zapisane wcześniejsze wartości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych w transakcjach handlowych i terminy ich obowiązywania, zatem wygenerowana kwota odsetek będzie zgodna z przepisami prawa. 

 • Umowne o podanej stopie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie” - wybierz ten rodzaj, jeżeli zawarłeś umowę z dłużnikiem, w której zapisano wysokość odsetek umownych. Następnie w polu “Sposób naliczania odsetek” wpisz za pomocą samych cyfr stopę procentową w skali roku np.:  dla odsetek wynoszących 10% w skali roku wpisz 10. System automatycznie obliczy ich wysokość.

Jeżeli dług wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę z faktury brutto. W polu “Data wymagalności” wpisz termin jej płatności. Jeżeli dysponujesz więcej niż jedną fakturą, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i kwotę z każdej  faktury wpisz oddzielnie. Zawsze należy podawać kwotę brutto nawet mimo skorzystania z ulgi za złe długi, gdyż w razie odzyskania należności będzie trzeba zapłacić wynikające z faktury podatki.

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, ale zawarłeś umowę z dłużnikiem, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę z umowy. W polu “Data wymagalności” wpisz termin płatności z umowy. Jeżeli umowa przewiduje więcej niż jedną płatność, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i każdą  płatność wpisz oddzielnie.

Jeżeli dług nie wynika z faktury ani z umowy z dłużnikiem, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę, którą według Ciebie dłużnik powinien zapłacić. W polu “Data wymagalności” wpisz datę, w której według Ciebie powstał obowiązek zapłaty. Jeżeli domagasz się od dłużnika więcej niż jednej płatności, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i każdą płatność wpisz oddzielnie.

System automatycznie zsumuje wszystkie kwoty roszczeń wraz z odsetkami, tak aby dłużnik wiedział ile ma zapłacić w momencie otrzymania wezwania do zapłaty.

KROK 4 - Opisz okoliczności powstania długu

W polu “Uzasadnienie” możesz wpisać dodatkową wiadomość przeznaczoną dla dłużnika, która znajdzie się na końcu wezwania do zapłaty. Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi i nie zawarłeś umowy z dłużnikiem, to warto napisać dłużnikowi wiadomość, w której wyjaśnisz dlaczego domagasz się od niego zapłaty. Jeżeli nie chcesz umieszczać w wezwaniu wiadomości dla dłużnika, to pozostaw to pole puste.

Dodatkową wiadomość dłużnikowi możesz napisać według poniższych wzorów:

 • jeżeli dług wynika z wystawionej faktury, to napisz np. “Faktura nr … z dnia … dotyczy następującej usługi / dzieła / towaru: … wykonanej / dostarczonego w dniu … . Faktura została odebrana osobiście....  w dniu … / została wysłana w dniu … listem /  / wiadomością email” (skasuj niepotrzebne).

 • jeżeli dług wynika z zawartej umowy, to napisz np.  “Umowa z dnia … dotyczy pożyczki następującej kwoty: … zł / pracy na następującym stanowisku: … / wykonania następującej usługi: … / wykonania następującego dzieła: … / najmu następującej rzeczy: … / sprzedaży następującej rzeczy: … / wypłaty kwoty ubezpieczenia za następujące zdarzenie: … / wykonania następujących robót budowlanych: … (skasuj niepotrzebne). Termin zapłaty zgodnie z umową upłynął w dniu …”.

 • jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi czy z umowy z dłużnikiem, to napisz np. “Obowiązek zapłaty wynika ze sporządzonego w dniu … rachunku wystawionego za następującą rzecz: … / kosztorysu obejmującego następujące koszty: … / protokołu zdawczo - odbiorczego następującej rzeczy: … / protokołu następującej szkody: … / oświadczenia o następującym zdarzeniu drogowym: … / oświadczenia o uznaniu następującego długu: …” (skasuj niepotrzebne). 

KROK 5 - Podaj swoje dane lub dane wierzyciela, którego reprezentujesz

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub reprezentujesz inny podmiot, to wpisz numer NIP swój lub reprezentowanego podmiotu w polu “NIP”. Użyj samych cyfr bez spacji, a następnie wybierz przycisk “Pobierz dane z bazy GUS”. Rodzaj wierzyciela i Twoje dane adresowe zostaną automatycznie pobrane z oficjalnego rejestru i wpisane do formularza. 

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie reprezentujesz innego podmiotu, to wpisz swój adres, na który dłużnik będzie mógł wysyłać korespondencję.

W polu “Numer telefonu do kontaktu dla dłużnika” wpisz swój numer telefonu, na który dłużnik może dzwonić np. w celu negocjowania terminu zapłaty lub rozłożenia długu na raty. 

KROK 6 - Zatwierdź poprawność informacji podanych w formularzu

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, to wybierz przycisk “Edytuj”. Następnie zapoznaj się z Regulaminem i Klauzulą informacyjną i zaakceptuj je. 

Po zatwierdzeniu formularza wezwanie do zapłaty w formie pliku PDF bezpłatnie wyślemy na Twój e-mail. Udostępnione wezwanie do zapłaty wyślij do dłużnika e-mailem lub listem poleconym.

Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty lub go nie odbierze, to zleć windykację sądową na koszt dłużnika. W tym celu zaloguj się do serwisu i na stronie wezwania do zapłaty wybierz przycisk “Przekaż do windykacji sądowej” w prawym górnym rogu ekranu. Adwokat/radca prawny poprowadzi sprawę przed e-sądem (sądem elektronicznym), sądami zwyczajnymi i komornikiem.  Sąd w korzystnym wyroku zobowiąże dłużnika do zwrotu poniesionych kosztów i zapłaty pełnomocnikowi należnego wynagrodzenia. Poszczególne etapy windykacji sądowej opisuje Regulamin Sądu Internetowego i umowa z pełnomcnikiem (wzór umowy znajduje się na końcu regulaminu).

Życzymy wypłacalnych dłużników :)

 Opracowali:

Robert Ginalski

Krzysztof Bandurski

Krzysztof Boufał