pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Zmiany w e-Sądzie od 07.02.2020 r. , w tym opłat sądowych i umowy o zastępstwo procesowe

windykacja esąd umowa o zastępstwo procesowe e-sąd

7 lutego 2020r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca m.in. Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). W związku z tą nowelizacją w serwisie sadinternetowy.pl uległa zmianie treść umowy o zastępstwo procesowe. Umowa ta jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a adwokatem/radcą prawnym i określa warunki prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego przez pełnomocnika.

Do 7 lutego 2020 r. jeżeli pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU lub e-Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, to sprawa była automatycznie przekazywana do sądu właściwego i rozpatrywana w postępowaniu zwyczajnym. Następnie pełnomocnik uzupełniał wydrkowane dokumenty w sądzie właściwym i czekał na rozstrzygniecie sprawy. 

Od 7 lutego 2020r. zmiany utrudnią prowadzenie spraw i zwiększą nakład pracy pełnomocnika. Złożenie przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub stwierdzenie przez e-Sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty będzie zawsze skutkowało umorzeniem postępowania. Aby sprawa mogła być kontynuowana pełnomocnik musi sporządzić pozew na piśmie wraz z wydrukowanymi dowodami i złożyć go do właściwego sądu w terminie 30 dni od umorzenia. W przypadku pozwania osoby fizycznej, której adres okaże się niezgodny z bazą PESEL, pozew musi zostać przekazany komornikowi, który za opłatą podejmie próbę doręczenia pozwanemu.

Ponadto zmianie uległ tryb rozpatrywania spraw gospodarczych, tj. spraw w których stronami są przedsiębiorcy. Postępowanie w sprawach gospodarczych charakteryzuje się większym rygorem formalnym. Wszystkie posiadane dowody i twierdzenia należy zgłosić od razu wypełniając formularz pozwu o zapłatę w naszym serwisie.

Część nowych przepisów nie jest jasna i dopiero w trakcie ich obowiązywania będzie kształtować się orzecznictwo dotyczące ich interpretacji. Zapewne część z nich zostanie zmieniona.  

Z powyższych powodów zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia zaliczek na wynagrodzenie Pełnomocnika. Obowiązek zwrotu kosztów sądowych, w tym zaliczek i opłaty sądowej, sąd nakłada na dłużnika w korzystnym wyroku. Obowiązek zapłaty zaliczki powstaje na etapie:

- sporządzenia pozwu pozwu;

- sporządzenia odpowiedzi na sprzeciw dłużnika od nakazy zapłaty;

- złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;

- przyłączenia się do postępowania restrukturyzacyjnego/upadłosciowego dłużnika.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze  pozostaje najszybszą i najtańszą drogą do uzyskania prawomocnego orzeczenia. Opłata sądowa od pozwu do e-Sądu wynosi tylko ¼ wysokości normalnej opłaty sądowej. 

Nowy wzór umowy jest udostępniony do pobrania jako załącznik do regulaminu serwisu https://sadinternetowy.pl/regulamin/