pon.-pt. 9.00-17.00
883288663


 
  „Więzienie za długi” i inne środki przymusu wobec opornego dłużnika
 
„Więzienie za długi” i inne środki przymusu wobec opornego dłużnika

 • 8 września 2016 r. komornicy zyskali nowe możliwości stosowania środków przymusu wobec opornych dłużników. Jeżeli nie jest znany majątek dłużnika, to komornik ma obowiązek wezwać go do stawienia się w kancelarii celem złożenia wykazu majątku. Dłużnik składa wykaz przed komornikiem na urzędowym formularzu lub ustnie do protokołu. W tym wykazie dłużnik ma obowiązek pod przysięgą podać wszystkie swoje rzeczy lub prawa ze wskazaniem miejsca gdzie się znajdują. Dłużnik, który nie wykona wezwania komornika, naraża się na bardzo poważne sankcje.

   

  Dłużnik, który mimo wezwania nie stawił się w kancelarii komornika, może zostać do niej doprowadzony siłą przez Policję. O przymusowym doprowadzeniu orzeka sąd na wniosek komornika.

  Dłużnik, który nie złożył komornikowi wykazu majątku, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł lub aresztem na okres do jednego miesiąca. To samo dotyczy dłużnika, który odmówił odpowiedzi na pytania komornika lub odmówił złożenia przysięgi. O ukaraniu grzywną decyduje sam komornik wydając odpowiednie postanowienie. O nałożeniu aresztu orzeka sąd na wniosek komornika.

   

  Dłużnik, który złożył komornikowi niekompletny lub nieprawdziwy wykaz majątku, ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia. Jest to przestępstwo wymienione w kodeksie karnym, za które można trafić do więzienia.

   

  Powyższe środki przymusu mają zastosowanie do postępowań egzekucyjnych rozpoczętych nie wcześniej niż 8 września 2016 r. W sprawach wszczętych przed tą datą komornik ma znacznie skromniejsze narzędzia do wpływania na opornego dłużnika. Wierzyciel, który chciałby skorzystać z możliwości, jakie dają nowe przepisy, musiałby doprowadzić do umorzenia sprawy wszczętej przed 8 września 2016 r., a następnie skierować wniosek egzekucyjny ponownie do tego samego lub innego komornika.

   

  Sprawę do komornika można skierować za pośrednictwem serwisu sadinternetowy.pl. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/ Formularz wypełnia się przez Internet, własnymi słowami, tylko pola obowiązkowe. Do formularza trzeba załączyć tylko jeden skan dokumentu – prawomocny wyrok wraz z klauzulą wykonalności. Sprawa trafi do jednego z adwokatów/radców prawnych wymienionych na stronie https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/ Prawnik wybierze skutecznego komornika, poprowadzi sprawę aż do odzyskania pieniędzy i dopilnuje aby komornik zastosował środki przymusu wobec opornego dłużnika. Prawnik swoim wynagrodzeniem obciąży w całości dłużnika bez pobierania od klienta prowizji ani wynagrodzenia z góry.

   

  Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl

   tel: 883 288 663, 509 748 885

   e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl

   www.sadinternetowy.pl


  14 kwietnia 2017