Windykacja masowa
 
Windykacja masowa

 •  


  Serwis Sąd Internetowy zapewnia darmowy dostęp do usługi windykacji masowej prowadzonej przez adwokata lub radcę prawnego. W odróżnieniu od firm windykacyjnychumowę windykacji zawierasz bezpośrednio z adwokatem/radcą prawnym, który od początku do końca poprowadzi Twoją sprawę i będzie miał z Tobą bezpośredni kontakt.

   

  W celu automatyzacji procesu wprowadzania danych, wymaganych do złożenia pozwu o zapłatę, udostępniamy możliwość integracji z programami księgowymi lub do fakturowania; zapewniamy możliwość załadowania danych w formie cyfrowej. Obieg dokumentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Do wprowadzania mniejszej liczby spraw służyelektroniczny formularz pozwu o zapłatę, którego działanie opisaliśmy w dokładnejinstrukcji.

   

  Przed przekazaniem pozwu do e-Sądu, adwokat lub radca prawny sprawdza jego poprawność. Ten sam prawnik prowadzi sprawę do zakończenia egzekucji komorniczej.

   

  Wszystkie koszty postępowania ponosi dłużnik. Tylko z nami odzyskujesz 100% wierzytelności głównej, 100% odsetek, 100% kosztów sądowych i komorniczych. Nie pobieramy od Ciebie żadnych prowizji od wyegzekwowanych wierzytelności. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego jest zasądzane przez sąd cywilny i egzekwowane od dłużnika.

   

  Naszą przewagą nad konkurencją jest zaawansowany serwis internetowy pozwalający sprawnie zarządzać dowolną liczbą spraw. Jego zaletami są:

  1. Bezpłatne przygotowanie pozwu o zapłatę do e-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie) przez adwokata lub radcę prawnego.

  2. Stały dostęp do wszystkich informacji dotyczących postępowania przygotowawczego, sądowego i egzekucyjnego.

  3. Informowanie mailem o zmianach etapów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

  4. Regularne monitorowanie przez adwokata/radcę prawnego wszystkich etapów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

  5. Zapewniony stały kontakt z adwokatem/radcą prawnym prowadzącym sprawę.

  6. Wewnętrzny, zabezpieczony szyfrowaniem komunikator do kontaktu z prawnikiem w tym do przesyłania i archiwizacji dokumentów.

  7. Intuicyjny, opatrzony objaśnieniamiformularz pozwu o zapłatę, ułatwiający poprawne wprowadzenie informacji.

  8. Wyszukiwarka pozwalająca szybko odnaleźć konkretną sprawę.

  9. Darmowa rejestracja i utrzymanie konta w serwisie.

  Dla kogo przeznaczona jest internetowa windykacja masowa w serwisie Sąd Internetowy?

  Oferowane rozwiązanie przeznaczone jest dla podmiotów cyklicznie generujących wierzytelności masowe, potrzebujących narzędzia do windykacji masowej, pozwalającego dochodzić należności od dłużników biznesowych (B2B - ang. business to business) i indywidualnych (B2C - ang. business to customer). Z usługi windykacji masowej mogą korzystać podmioty, takie jak:

  1. Samorządy lokalne, spółki miejskie

   • zarządcy mienia komunalnego - z tytułu zaległych opłat czynszu,

   • spółki komunikacji miejskiej - z tytułu opłat karnych (mandatów) za przejazd bez ważnego biletu lub innych kar nakładanych przez kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej,

   • wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) - z tytułu niewywiązania się kontrahentów z zawartych umów na usługi na rzecz gminy, lub dostawę towarów np. na roboty budowlane, remontowe, zakupy wadliwego sprzętu.

  2. Spółki mediowe z tytułu zaległości w zapłacie faktur za:

   • dostawę internetu,

   • abonamentu za telewizję kablową,

   • abonamentu telefonicznego.

  3. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, wynajmujący mieszkania lub lokale użytkowe, z tytułu:

   • zaległości wynikających z opłat czynszowych,

   • zobowiązań wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów dotyczących np.: prac budowlanych lub remontowych, ochrony obiektu, utrzymania czystości budynku, prowadzenia rachunkowości, zarządzania nieruchomością.

  4. Banki i firmy pożyczkowe, z tytułu:

   • wymagalnych pożyczek, mikropożyczek i kredytów,

   • poręczeń wymagalnych pożyczek lub kredytów,

   • wykupu przeterminowanych obligacji korporacyjnych i samorządowych.

  5. Podmioty skupujące długi (fundusze sekularyzacyjne, osoby prawne i fizyczne, przedsiębiorcy, firmy faktoringowe), z tytułu:

   • nabycia (cesji) wierzytelności (pożyczki, obligacje, roszczenia odszkodowawcze, itp.).

  6. Pożyczkodawcy, obligatariusze (wierzyciele), z tytułu:

   • zwrotu wymagalnych pożyczek udzielonych za pośrednictwem społecznościowych serwisów pożyczkowych takich jak: kokos.pl, finansowo.pl, sekrata.pl,

   • zwrotu pożyczek i dopłat udzielonym spółkom,

   • wykupu obligacji korporacyjnych.

  7. Przedsiębiorcy, z tytułu:

   • zapłaty zryczałtowanych kosztów windykacji, z powodu opóźnienia w zapłacie faktury za dostarczony towar lub usługę. Obecnie można żądać zapłaty zryczałtowanych kosztów windykacji z tytułu nawet jednodniowego opóźnienia w zapłacie faktury. Więcej na ten temat przeczytasz w artykuleUstawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w praktyce, znajdziesz tu też wzór pozwu o zapłatę 40 euro,

   • wszelkich roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

  Jeżeli jesteś członkiem zarządu, pamiętaj!

  • Brak dochodzenia należności przez członka zarządu sądy uznają za rażące niedbalstwo i działanie na szkodę zarządzanego podmiotu, co powoduje obowiązek naprawienia szkody w wysokości niedochodzonych należności wraz z odsetkami.

  • Nawet nieskuteczna windykacja sądowa pozwala odliczyć podatek dochodowy.

   

  Rozpocznij z nami windykację masową i wypełnij pierwszypozew o zapłatę.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl

  tel.: 883 288 663

   

  adwokat Krzysztof Boufał

  20 maja 2015