Wyszukiwarka aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek
  
Wyszukiwarka aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek

  • Aktualny adres firmy w tym spółki jest bardzo istotny  w celu prawidłowego i szybkiego rozpatrzenia pozwu przez sąd. Podanie nieaktualnych danych może spowodować, iż nakaz zapłaty nie zostanie wydany lub pozwany będzie mógł się skutecznie odwołać po wszczęciu egzekucji.

    W celu przyspieszenia postępowania i wyeliminowania podawania błędnych adresów, w tym błędów literowych  uruchomiliśmy w naszym kreatorze pozwów automatyczną wyszukiwarkę adresów podmiotów (dłużników i powodów). Jeżeli znasz numer NIP lub REGON wpisując je system automatycznie odpytuje aktualną państwową bazę adresów podmiotów. Pola zostają automatycznie wypełnione danymi adresowymi w formularzu. Wyszukiwarka podaje aktualne dane dla wszystkich podmiotów w Polsce oprócz osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących działalność gospodarczą. Podane przez wyszukiwarkę wyniki dla nich podają adres do doręczeń z bazy CEIDG, który nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania pozwanego wymaganym przez sąd. Dlatego, aby być pewnym należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie adresu zamieszkania pozwanego do właściwego organu gminy (wydział ewidencji ludności).

    adw. Krzysztof Boufał

    30 listopada 2013