pon.-pt. 9.00-17.00
883288663


 
  Sprzeciw dłużnika od nakazu zapłaty
 
Sprzeciw dłużnika od nakazu zapłaty

 • Jeżeli dłużnik uważa, że nasze roszczenie nie jest zasadne, w terminie 14 od otrzymania nakazu zapłaty może wnieść sprzeciw. W takim przypadku sąd za pośrednictwem naszego systemu informuje wierzyciela i przesyła całość sprawy do sądu wskazanego przez powoda. 

  Sąd właściwy po otrzymaniu całości sprawy z e-sądu wzywa powoda do odpowiedzi na sprzeciw i przedstawienia dowodów na które powołał się wnosząc pozew. (Dowodów podanych w formularzu w naszym serwisie, ewentualnie przedstawienia nowych jeżeli nie można ich było podać podczas wypełniania formularza).

  Ze względu na możliwość znacznego skomplikowania sprawy umowa zawarta z adwokatem/radcą prawnym na prowadzenie sprawy sądowej nie obejmuje zastępstwa prawnego przed sądem po wniesieniu sprzeciwu przez dłużnika. W takim przypadku nasz prawnik przedstawi Państwu ofertę na dalsze prowadzenie sprawy. W razie nie uzgodnienia warunków dalszej współpracy przęśle on wypowiedzenie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa dla Państwa i sądu.

  Na wezwanie sądu powinni Państwo dostarczyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty (umowy, faktury) z których było wywodzone roszczenie oraz przygotować odpowiedź na sprzeciw lub zlecić przygotowanie dokumentów  prawnikowi. 

  15 lutego 2013